H??ng d?n thêm IDM vào Chrome, thêm ti?n ích IDM vào Chrome

Công nghệ tác động đĩaThêm IDM vào Chrome – ch?c ch?n nhi?u b?n l?i kh?ng bi?t r?ng có th? làm nh? th?.

Khi ?ó nút t?i file c?a IDM hi?n th? ngay trong giao di?n ?? ng??i dùng l?a ch?n t?i xu?ng.

Công nghệ tác động đĩaMà ta kh?ng c?n ph?i sao chép link file vào ph?n m?m IDM.

Khi s? d?ng IDM, quá trình t?i file ??n gi?n và d? dàng h?n khi c?ng c? t? ??ng b?t liên k?t các t?p tin ?ang ch?y trên trình duy?t.

IDM h? tr? h?u h?t các trình duy?t ph? bi?n hi?n nay. Bài vi?t d??i ?ay pakistantimes.net s? h??ng d?n các b?n ??c cách cài ti?n ích IDM vào Chrome.

H??ng d?n cài ti?n ích IDM vào Chrome
B??c 1:

Công nghệ tác động đĩaTa cài ??t ti?n ích IDM Integration Module trên trình duy?t Chrome theo link d??i ?ay.

Công nghệ tác động đĩaT?i ti?n ích IDM Integration Module cho Chrome

thêm ti?n ích idm

Công nghệ tác động đĩaTi?p ??n các b?n nh?n Thêm ti?n ích ?? thêm IDM vào Chrome.

thêm idm vào chrome

B??c 2:

K?t qu? ta nhìn th?y ti?n ích IDM xu?t hi?n trong giao di?n các ti?n ích cài ??t trên trình duy?t Chrome.

Công nghệ tác động đĩa?? cho phép ti?n ích IDM Integration Module ch?y trong ch? ?? ?n danh trên Chrome các b?n nh?n vào nút Chi ti?t.

cách thêm idm vào chrome

Công nghệ tác động đĩaChuy?n sang giao di?n m?i ng??i dùng tìm t?i m?c Cho phép ? ch? ?? ?n danh r?i b?t tùy ch?n này ?? dùng ti?n ích IDM khi duy?t web ?n danh trên Chrome.

tích h?p idm vào chrome

B??c 3:

Bay gi? các b?n m? video hay nh?c trên trình duy?t Chrome ? b?t k? website nào.

Công nghệ tác động đĩaVà ta th?y bi?u t??ng download c?a IDM trong giao di?n phát n?i dung.

Nh?n vào nút T?i video này và xu?t hi?n nhi?u tùy ch?n ch?t l??ng ?? ta t?i video.

Công nghệ tác động đĩaQuá trình t?i video trên Chrome b?ng ti?n ích IDM di?n ra nh? khi ta s? d?ng ph?n m?m IDM.

K?t lu?n

Công nghệ tác động đĩaNh? v?y ta ?? cài ??t xong ti?n ích IDM cho trình Chrome v?i nh?ng b??c làm r?t ??n gi?n.

Công nghệ tác động đĩaNgoài ra t? Chrome 63 tr? lên ?? tích h?p Parallel Download có t?c ?? download nhanh nh? IDM, h? tr? t?i file ?a lu?ng nh? IDM.

Chúc các b?n th?c hi?n thành c?ng!

 

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment