T?i Office 2013 mi?n phí – H??ng d?n cài ??t ??n gi?n

T?i download office 2013 – Office 2013 là b? c?ng c? v?n phòng t?p h?p nhi?u ?ng d?ng nh? so?n th?o v?n b?n, b?ng tính, t?o bài thuy?t trình, qu?n ly email….

1.Office 2013 là gì?

Office 2013 là b? c?ng c? v?n phòng t?p h?p nhi?u ?ng d?ng nh? so?n th?o v?n b?n, b?ng tính, t?o bài thuy?t trình, qu?n ly email….

Công nghệ tác động đĩaT?t c? nh?ng tính n?ng này ??u ???c t?i ?u phù h?p ?? phù h?p cho c? nh?ng thao tác c?m ?ng. Office 2013 c?ng h? tr? t?t h?n cho ho?t ??ng làm vi?c nhóm, chia s? các d? li?u tr?c tuy?n.

Office 2013 g?m các ?ng d?ng nh?: Excel 2013, Word 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, OutLook 2013, Access 2013, Publisher 2013 và 1 s? th? khác..

Công nghệ tác động đĩaGiao di?n c?a Office 2013 Full ???c thi?t k? l?i t?i gi?n, thanh thoát và nh? nhàng h?n.

Word cho phép ??c và xem, m? và ch?nh s?a file PDF tr?c ti?p ngay trên ?ng d?ng, Excel thêm c?ng c? phan tích d? li?u, PowerPoint h? tr? thi?t k?, c?ng tác và chia s?.

2.T?i Download Office 2013:

Các b?n copy và dán ???ng link vào thanh ??a ch? ?? t?i

https://taimienphi.vn/download-microsoft-office-2013-25

M?i nh?t hi?n nay là b? Office 2019 v?n bao g?m các b? office nh?:Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint …Nh?ng ???c tích h?p nhi?u tính n?ng b? sung, hi?u qu? h?n.

??c bi?t Office 2019 ???c thi?t k? ?? s? d?ng hi?u qu? h?n trong h? ?i?u hành Windows 10.

3.H??ng d?n cách cài ??t Office 2013

B??c 1: Các b?n t?i file cài ??t và gi?i nén b?ng Winrar. Vào th? m?c v?a gi?i nén ch?y file setup.exe

B??c 2: Chenk ch?n vào ? ” I accept the terms of this agreement” và nh?p nút Continue.

B??c 3: Nh?n ch?n Install Now.

B??c 4: ??i ch? quá trình cài ??t thành c?ng.

B??c 5: Cài ??t thành c?ng, các b?n nh?n Close.

Pakistantimes chúc các b?n thao tác thành c?ng!

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment