Radeon RX 5300 – bi?n th? c?t gi?m c?a RX 5500 XT, giá d??i 150 USD – S?n ph?m AMD m?i ra m?t

Radeon RX 5300Công nghệ tác động đĩa – bi?n th? c?t gi?m c?a RX 5500 XT, giá d??i 150 USD – S?n ph?m AMD m?i ra m?t.

[Xem thêm]: C?p nh?t ki?n th?c IT t?i ?ay

T??ng ch?ng RX 5500 XT là phiên b?n th?p nh?t c?a dòng Radeon RX 5000 series thì AMD ?? v?a ra m?t.

Thêm m?t phiên b?n còn th?p h?n c? RX 5500 XT là RX 5300 – dòng GPU h??ng ??n nhóm ng??i dùng h?ng g?i là “Casual gamer”. Giá bán c?a dòng Radeon RX 5300 s? kho?ng 150 USD ?? l?i.

S? xu?t hi?n c?a RX 5300 vào th?i ?i?m này khá l? b?i AMD c?ng s?p s?a c?ng b? ki?n trúc RDNA 2 v?i các GPU thay th? cho RX 5000 series hi?n t?i.

Và h?ng Nvidia c?ng s? ra m?t các GPU Ampere vào ngày 1 tháng 9 ngày mai.

Có th? ?ay là m?t dòng card ?? AMD “d?n kho” b?i n?u nhìn vào c?u hình, nó r?t gi?ng RX 5500 XT trong khi giá bán thì r? h?n nhi?u.

Radeon RX 5500 XT là m?t dòng card màn hình mà mình ?ang dùng và kh?ng ?ánh giá cao b?i hi?u n?ng èo u?t c?a nó trong khi giá thì kh?ng ?áng.

[Xem thêm]: Raspberry Pi là gì? Và ???c ?ng d?ng ra sao?

Radeon RX 5300 d??ng nh? là m?t phiên b?n c?t gi?m c?a RX 5500 XT b?i nó dùng cùng con Navi 14 v?i 22 CU cho 1408 nhan Stream (SP).

Công nghệ tác động đĩaCùng s? ??n v? x? ly b? m?t 88 TU và 32 ROP nh?ng xung nh?p thì th?p h?n và VRAM ít h?n.

RX 5300 có xung nh?p Game là 1448 MHz và Boost lên 1645 MHz. Trong khi ?ó RX 5500 XT có m?c xung Game là 1717 MHz và Boost 1845 MHz.

M?c xung th?p h?n c?ng có ngh?a con Navi 14 trên RX 5300 ch? có th? ??t 4,63 TFLOPS trong khi RX 5500 XT cho 5,19 TFLOPS hi?u n?ng tính toán FP32.

Ngoài s? c?t gi?m v? xung nh?p thì b? nh? ?i kèm v?i RX 5300 là 3 GB GDDR6 trong khi RX 5500 XT có 2 tùy ch?n b? nh? là 4 GB GDDR6 và 8 GB GDDR6.

Kh?ng ch? khác v? dung l??ng thì b? nh? GDDR6 trên RX 5300 ch? có ??ng r?ng bus 96-bit thành ra b?ng th?ng b? nh? ch? còn 168 GB/s.

Trong khi RX 5500 XT có b?ng th?ng 224 GB/s nh? ??ng r?ng bus 128-bit. M?c tiêu th? ?i?n n?ng c?a dòng RX 5300 c?ng ch? 100 W.

Trên thi?t k? card Reference thì RX 5300 ch? c?n 1 qu?t, m?t sau có các c?ng HDMI 2.0 DisplayPort 1.4.

Dòng GPU này v?n h? tr? ??y ?? DirectX 12, Vulkan APIAMD FreeSync.

Công nghệ tác động đĩaV? hi?u n?ng thì AMD h??ng dòng card này ??n nhóm game th? bình dan ho?c kh?ng có nhu c?u quá cao khi ch?i game.

Công nghệ tác động đĩaDo s? d?ng Navi 14 t??ng t? nh? RX 5500 XT thành ra RX 5300 c?ng ch? ?? ?? mang l?i tr?i nghi?m ch?i game ? ?? phan gi?i 1080p.

AMD c?ng c?ng b? k?t qu? fps v?i 4 t?a game và so sánh t? l? khung hình này v?i GeForce GTX 1650 OC.

Navi 14 cho th?y hi?u n?ng cao h?n ?áng k? so v?i TU117 c?a GTX 1650.

Tuy nhiên, n?u so sánh thì AMD nên so v?i GTX 1650 Super b?i dòng card này ?? thay th? cho GTX 1650 và nh? v?y hi?u n?ng s? ngang ng?a v?i Radeon RX 5300 h?n.

H?y ghé th?m?pakistantimes.net??? c?p nh?t tình hình c?ng ngh? th?ng tin nhé!

Ngu?n: tinhte

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment