Top 5 ph?n m?m ki?m tra nhi?t ?? CPU mi?n phí

Ki?m tra nhi?t ?? CPU nh? th? nào? N?u các b?n kh?ng bi?t làm sao ?? có th? làm ???c vi?c này, yên tam PakistantimesCông nghệ tác động đĩa xin gi?i thi?u ??n các b?n m?t s? ph?n m?m ki?m tra nhi?t ?? CPU cho máy tính t?t nh?t trong bài vi?t này.

Trong quá trình máy tính ho?t ??ng thì nhi?t ?? c?a CPU s? t?ng cao. ?i?u này có ?nh h??ng l?n tu?i tu?i th? c?ng nh? hi?u su?t làm vi?c c?a chi?c máy tính, laptop.

B?i vì v?y, chúng ta nên ki?m tra và ki?m soát nhi?t ?? CPU, ?i?u này r?t là quan tr?ng.

Vi?c ki?m tra ?o nhi?t ?? CPUCông nghệ tác động đĩa s? giúp ng??i dùng bi?t ???c CPU c?a mình ?ang ? trong tình tr?ng nào, m?c ?? ra sao. ?? mà các b?n có th? ??a ra bi?n pháp b?o d??ng, kh?c ph?c h?p ly nh?t.

1. Nh?ng ph?n m?m xem nhi?t ?? CPU ph? bi?n hi?n nay

1.1. Ph?n m?m CPUID HWMonitor

CPUID HWMonitor là m?t ph?n m?m ?ng d?ng mi?n phí giúp cho ng??i dùng có th? theo d?i và giám sát ph?n c?ng c?a máy tính.

Công nghệ tác động đĩaNh? vào ph?n m?m này ng??i dùng có th? bi?t ???c nh?ng ch? s? nh? ?i?n áp, nhi?t ?? hay t?c ?? qu?t c?a h? th?ng máy tính.

Công nghệ tác động đĩaV?i ph?n m?m này các b?n có th? n?m ???c nhi?t ?? CPU và n?m ???c tình tr?ng ho?t ??ng c?a nó c?ng nh? c?a c? h? th?ng m?t cách d? dàng.

Cách s? d?ng ph?n m?m này t??ng ??i ??n gi?n, th?ng tin hi?n th? l?i r? ràng và chính xác.

1.2. Ph?n m?m SpeedFan

N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t ph?n m?m ??c bi?t có th? ?o ???c nhi?t ?? ho?t ??ng c?a qu?t (Fan) thì SpeedFanCông nghệ tác động đĩa chính là m?t l?a ch?n hoàn h?o.

?ay kh?ng ch? là m?t ?ng d?ng xem nhi?t ?? CPU mà còn ?i?u ch?nh t?c ?? qu?t ?? gi?m ti?ng ?n c?ng nh? gi? ???c nhi?t ?? máy tính trong vòng gi?i h?n.

V?i ?ng d?ng này, h? th?ng c?a b?n s? lu?n ??m b?o ho?t ??ng m?t cách ?n ??nh.

1.3. Ph?n m?m Core Temp

Core Temp c?ng là m?t ph?n m?m ki?m tra nhi?t ?? CPU mi?n phí ?ang r?t ???c ph? bi?n hi?n nay.

Ph?n m?m này có th? giúp cho ng??i dùng ki?m tra xem ???c nhi?t ?? máy tính laptop m?t cách th??ng xuyên và hi?n th? nhi?t ?? c?a t?ng l?i (Core).

Công nghệ tác động đĩaNh? v?y mà các b?n có th? k?p th?i ??a ra các bi?n pháp ?? kh?c ph?c ?? tránh cho CPU và h? th?ng lam vào tình tr?ng nhi?t ?? lên cao quá m?c quy ??nh.

1.4. Ph?n m?m Real Temp

Ph?n m?m Real Temp giúp ki?m tra nhi?t ?? CPU hi?n t?i có an toàn v?i CPU và h? th?ng máy tính hay kh?ng. Tuy nhiên,?ng d?ng này có m?t nh??c ?i?m là ch? hi?n th? nhi?t ?? c?a CPU và card ?? h?a (VGA).

1.5. Ph?n m?m Hardware Sensors Monitor

Ph?n m?m test nhi?t ?? c?a chip CPU Hardware Sensors MonitorCông nghệ tác động đĩa ngày càng tr? nên quen thu?c v?i ng??i dùng máy tính.

Ph?n m?m này giúp các b?n ki?m tra ???c nhi?t ?? CPU, ??ng th?i c?nh báo khi mà nhi?t ?? c?a CPU v??t quá ng??ng cho phép và hi?n th? c? th?ng s? v? BIOS, t?c ?? b? vi x? ly.

>>>B?n ?ang tìm ki?m ? TPHCM => G?i 0777668568

2. H??ng d?n ki?m tra nhi?t ?? CPU b?ng CPUID HWMONITOR

?? giúp m?i ng??i có th? d? dàng h?n trong vi?c ki?m tra nhi?t ?? CPU, mình s? h??ng d?n các b?n cách s? d?ng c?a ph?n m?m ?o nhi?t ?? máy tính laptop CPUID HWMONITOR m?t cách chi ti?t nh?t!

B??c 1:Công nghệ tác động đĩa T?i và cài ??t ph?n m?m

Công nghệ tác động đĩaN?u trên máy tính c?a b?n ch?a có ph?n m?m CPUID HWMONITOR thì có th? lên m?ng t?i và cài ??t phiên b?n m?i nh?t ?? s? d?ng.

Công nghệ tác động đĩaLink t?i: https://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/hwmonitor_1.42.exe

Vi?c cài ??t ph?n m?m khá ??n gi?n. Sau khi t?i xong, m?i ng??i ch? c?n nh?p vào ph?n m?m t?i v? file ?u?i *.exe và b?m Next r?i th?c hi?n theo h??ng d?n là ???c.

B??c 2: Các b?n kh?i ??ng l?i máy

Sau khi cài xong các b?n kh?i ??ng l?i máy và ?? máy tính ch?y kho?ng 15 phút. Ti?p ?ó h?y b?t ph?n m?m ?o nhi?t ?? CPU CPUID HWMONITOR lên.

B??c 3:Công nghệ tác động đĩa Ki?m tra nhi?t ?? c?a CPU

Sau khi b?t ph?n m?m lên thì nó s? t? ti?n hành ki?m tra nhi?t ?? c?a CPU.

Trên màn hình hi?n th? cho ta th?y 2 m?c là Core #0 và Core #2. D?a vào nh?ng k?t qu? thu ???c, so sánh v?i th?ng s? c?a h?ng s?n xu?t ??a ra ?? ?ánh giá xem m?c nhi?t ?? CPU có ?n kh?ng.

Công nghệ tác động đĩaN?u nh? nhi?t ?? CPU quá cao thì các b?n c?n ph?i tìm cách càng s?m càng t?t n?u kh?ng mu?n máy tính x?y ra các v?n ?? nh? treo máy, h? h?ng linh ki?n.

Ngoài vi?c ?o nhi?t ?? CPUCông nghệ tác động đĩa thì ?ng d?ng này còn có th? cho b?n bi?t c? v? nhi?t ?? ? c?ng, th?ng s? v? pin laptop c?ng nh? ngu?n máy tính,…

3. K?t lu?n

Vi?c ki?m tra nhi?t ?? CPUCông nghệ tác động đĩa b?ng 5 ph?n m?m trên th?t s? quá ??n gi?n ph?i kh?ng nào?

Công nghệ tác động đĩaChúng ta ch? c?n th?c hi?n vài thao tác ??n gi?n cùng các ph?n m?m mi?n phí, d? cài ??t là m?i ng??i ?? có th? ki?m tra ???c nhi?t ?? máy tính r?i.

T? ?ó có th? k?p th?i ??a ra ph??ng án h? nhi?t phù h?p khi máy tính có nhi?t ?? v??t ng??ng quy ??nh sau khi ??bi?t máy tính ?ang ho?t ??ng nh? th? nào.

Công nghệ tác động đĩaNgoài ra, m?i ng??i c?ng có th? ki?m tra nhi?t ?? CPU b?ng CPU Z. ?ay là ph?n m?m này c?ng ???c s? d?ng khá ph? bi?n và nó s? cho b?n bi?t các th?ng tin v? ph?n c?ng trong máy tính c?a mình.

Nh?ng mà mu?n bi?t CPU có nóng quá m?c quy ??nh hay kh?ng thì các b?n ph?i trang b? ki?n th?c v? nhi?t ?? CPU bao nhiêu là ?n.

Website http://pampetusa.com là n?i chia s? nh?ng ki?n th?c m?i nh?t v? ph?n c?ng, ph?m m?m máy tính. N?u Anh / Ch? ?ang g?p khó kh?n, h?y liên h? ngay v?i ??i ng? nhan viên chúng t?i ?? ???c h? tr? t?t nh?t

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment