Phá pass win 10 ??n gi?n nh?ng kh?ng ph?i ai c?ng bi?t

M?t kh?u c?a máy tính giúp b?o v? d? li?u trên máy tính c?a b?n nh?ng ?i kèm theo nó là m?t s? v?n ?? gay khó ch?u n?u b?n quên m?t m?t kh?u ??ng nh?p. Có khá nhi?u cách khác nhau ?? ??ng nh?p vào nh?ng kh?ng c?n m?t kh?u mà b?n ch?a t?ng bi?t. S? d?ng ??a ??t l?i m?t kh?u là m?t tùy ch?n r?t ph? bi?n ?? phá pass win 10, nh?ng c?ng có cách m? khóa mà kh?ng c?n dùng b?t kì ph?n m?m nào . H?y cùng xem bài vi?t h??ng d?n c?a Pakistantimes.net.

H??ng d?n 3 ph??ng pháp phá pass win 10 c?c kì d? dàng

Công nghệ tác động đĩaN?u b?n quên m?t kh?u win 10 và c?ng kh?ng có b?t k? ??a thi?t l?p l?i, ??ng lo l?ng. Bài vi?t này s? chia s? cho b?n 3 ph??ng pháp g? pass m?t cách nhanh chóng.

Phá pass win 10 b?ng cách ??t l?i m?t kh?u Microsoft

Công nghệ tác động đĩa? win 10 thì m?i ng??i r?t hay s? d?ng ??n tài kho?n Microsoft ?? ??ng nh?p vào Windows. Trong tr??ng h?p b?n kh?ng th? nh? m?t kh?u trong tài kho?n Microsoft, ch? c?n s? d?ng m?t máy tính khác ?? truy c?p trang ??t l?i m?t kh?u trên trang web c?a Microsoft và ??t l?i m?t kh?u tr?c tuy?n. Nó d? dàng h?n nhi?u so v?i vi?c ??t l?i m?t kh?u trên tài kho?n n?i b?.

??t l?i m?t kh?u microsoft
??t l?i m?t kh?u microsoft

B??c 1. Truy c?p trang web ??t l?i Microsoft Online t? m?t máy tính ho?c ?i?n tho?i th?ng minh riêng bi?t và ch?n “T?i quên m?t kh?u c?a t?i” và nh?p vào ti?p theo.

B??c 2. B?n c?n s? d?ng email ho?c s? ?i?n tho?i xác th?c mà b?n ?? cung c?p khi b?t ??u tài kho?n Microsoft.

B??c 3. Nó s? kh?ng ho?t ??ng n?u b?n kh?ng có email c?p quy?n ?? xác th?c. T?i ?ay, tài kho?n Windows 10 có th? ???c chuy?n ??i thành tài kho?n ??ng nh?p c?a máy tính.

B??c 4. Nh?p m? b?o m?t và truy c?p vào máy tính.

Phá m?t kh?u win 10 b?ng Kon-Boot

Ph?n m?m phá pass win 10 Kon-Boot cho phép b?n ??ng nh?p vào máy tính mà kh?ng c?n quan tam ??n m?t kh?u. Nó s? truy c?p vào BIOS và thay ??i n?i dung trong máy tính t?m th?i trong khi kh?i ??ng.

Phá pass b?ng Kon Boot UEFI
Phá pass b?ng Kon Boot UEFI

Sau ?ó, b?n có th? nh?p m?t kh?u m?i ho?c ?? tr?ng m?t kh?u trong khi ??ng nh?p. M?t kh?u ban ??u s? xu?t hi?n tr? l?i khi b?n kh?i ??ng máy tính l?n sau mà kh?ng c?n Kon-Boot. H? th?ng s? lo?i b? qua b??c nh?p m?t kh?u ? nh?ng l?n sau.

B??c 1. ??n gi?n ch? c?n t?i xu?ng Kon-Boot trên m?t chi?c USB ho?c ??a CD

B??c 2. Sau khi th?c hi?n, ch? c?n kh?i ??ng PC b? khóa c?a b?n sang thi?t b? bên ngoài n?i ghi t?p ho?c hình ?nh ISO.

B??c 3. ??t thi?t b? kh?i ??ng thành USB ho?c CD trong BIOS và thi?t b? s? hi?n th? màn hình tr?ng. Nh?n phím b?t k? và nó s? hi?n th? quá trình ?i?u ch?nh các ch?c n?ng BIOS. H? th?ng s? kh?i ??ng bình th??ng sau vài giay.

Nh??c ?i?m c?a ph?n m?m:

1) Kh?ng ho?t ??ng v?i Windows 10 phiên b?n m?i nh?t

2) Khá ph?c t?p v?i nh?ng ai ch?a quen s? d?ng máy tính

Phá pass Win 10 kh?ng c?n dùng ph?n m?m b?ng ch? ?? Safe Mode

B??c 1: Kh?i ??ng máy, sau ?ó nh?n phím F8 tr??c khi màn hình kh?i ??ng Windows 10 xu?t hi?n ?? hi?n Boot menu.

??ng nh?p Safe Mode
??ng nh?p Safe Mode

B??c 2: Ch?n m?c Safe Mode > Enter ?? boot máy vào Safe mode.

B??c 3: Vào Start > Ch?n Command prompt.

Ch?n command prompt

Công nghệ tác động đĩaB??c 4: G? l?nh net users ?? li?t kê danh sách các user. Sau ?ó dùng ti?p l?nh net users <tên user> <m?t kh?u m?i> ?? ??i m?t kh?u.

Công nghệ tác động đĩaVí d? b?n g? l?nh: net users ConBongLongXuyen 1212121212 ngh?a là ??i m?t kh?u user ConBongLongXuyen qua 1212121212.

L?u y là cách này có hai b?t l?i là b?n có th? kh?ng quen xài dòng l?nh, và nó kh?ng th? reset m?t kh?u user là root ho?c domain administrator account.

Ngu?n : Tungphatcomputer.com

K?t lu?n

Trên ?ay là m?t s? ph??ng pháp giúp b?n phá pass win 10 khi quên m?t kh?u. Tuy nhiên, ?? ??m b?o an toàn cho máy tính c?ng nh? nh?ng tài s?n bên trong máy, các b?n nên h?n ch? vi?c b? m?t kh?u ??ng nh?p c?a mình. Ngoài ra b?n c?ng nên m? hóa d? li?u và phòng h? tr??c khi quên pass m?t l?n n?a.

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment