? c?ng SSD Samsung 980 Pro PCIe 4.0 m?i có t?c ?? ??c lên ??n 7000 MB/s

? c?ng SSD Samsung 980 Pro PCIe 4.0Công nghệ tác động đĩa – Nh? chúng ta ?? bi?t, Samsung là m?t trong nh?ng h?ng s?n xu?t ? SSD hàng ??u trên th? gi?i nh?ng so v?i m?t s? tên tu?i khác thì h?ng có ph?n ?i sau h?n ? ? PCle 4.0.

Th?ng tin s? l??c

Công nghệ tác động đĩaT?i tri?n l?m th??ng m?i CES 2020, Samsung ?? gi?i thi?u ? ??a PCle Gen 4 ??u tiên c?a mình ?ó là ? c?ng SSD 980 Pro (hi?n t?i s?n ph?m v?n ch?a b?t ??u s?n xu?t ??i trà).

Vào tu?n tr??c, Samsung ?? c?ng b? th?ng s? k? thu?t c?a ? SSD t?i m?t trong nh?ng trang web c?a mình (hi?n t?i ?? b? g?), m?t d?u hi?u cho th?y s?n ph?m s?p ???c tung ra th? tr??ng.

? c?ng SSD Samsung 980 ProCông nghệ tác động đĩa có hi?u su?t khá ?n t??ng. S?n ph?m ?ang ???c Samsung qu?ng cáo có t?c ?? ??c lên ??n 7.000 MB/s c?ng nh? t?c ?? ghi lên ??n 5.000 MB/s.

Trong b?i c?nh hi?n nay, các SSD c?nh tranh có giao di?n PCle 4.0 x 4 th??ng có t?c ?? ??c lên ??n 5.000 MB/s nh?ng v?n th?p h?n m?c h?a h?n cho t?c ?? ??c c?a SSD Samsung 980 Pro.

Các th?ng s? c?a ? c?ng SSD Samsung 980 Pro

? c?ng SSD Samsung 980 Pro ???c s?n xu?t d?a trên b? ?i?u khi?n ??c quy?n c?a c?ng ty và s? d?ng b? nh? 3D TLC V-NAND (Samsung g?i là 3-bit MLC V-NAND). ? ??a có d?ng M.2-2280 và có giao di?n PCIe 4.0 x4.

Dung l??ng c?a ? c?ng SSD 980 Pro s? g?m các phiên b?n 250 GB, 500 GB và 1 TB.

B? ?i?u khi?n h? tr? m? hóa AES 256-bit c?ng nh? m? hóa TCG / Opal IEEE 1667, vì v?y ? ??a có th? ???c s? d?ng cho các PC ???c s? d?ng b?i các doanh nghi?p và c? quan chính ph? yêu c?u b?o m?t nang cao.

M?c tiêu th? ?i?n n?ng c?a Samsung 980 ProCông nghệ tác động đĩa ???c ?ánh giá là cao nh?t lên ??n 8,9 Watts, nh?ng m?c tiêu th? ?i?n n?ng trung bình c?a ? ??a là kho?ng 6,2 Watts.

M?t trong nh?ng ?i?u có tác ??ng quan tr?ng ??n hi?u su?t c?a SSD hi?n ??i là m?c nhi?t c?a b? ?i?u khi?n. Vì v?y, các ? ??a cao c?p dành cho PC ch?i game s? ?i kèm v?i b? t?n nhi?t, nh?ng ?ay c?ng là nguyên nhan khi?n SSD này kh?ng l?p v?a vào máy tính xách tay.

? ??a 980 PRO c?a Samsung có b? ?i?u khi?n ph? niken ?? ?i?u ch?nh m?c nhi?t và ??m b?o hi?u su?t nh?t quán. H?n n?a, SSD này c?ng ?i kèm v?i m?t nh?n t?n nhi?t d?a trên graphene.

Samsung có th?ng báo gì?

Hi?n t?i, nh?ng th?ng tin c?a Samsung ?? c?ng b? trên trang web Singapore c?a h? kh?ng ti?t l? giá c? ho?c ngày ETA c?a ? c?ng SSD 980 Pro.

Trên th?c t? thì các c?ng ty nói chung h?u nh? h? kh?ng bao gi? c?ng b? th?ng tin v? s?n ph?m c?a h? tr??c ngày phát hành.

Tuy v?y, nh?ng chúng ta v?n ch? ngày mà ? c?ng này ???c phát hành trên th? tr??ng.

Nh? th??ng l? ??i v?i ? ??a Pro c?a Samsung, các m?u 980 Pro s? ???c b?o hành lên ??n 5 n?m.

S?n ph?m này h?a h?n s? là m?t trong nh?ng ? c?ng SSD cao c?p ?áng mua trên th? tr??ng, do v?n ch?a có th?ng tin chính th?c c?a Samsung v? ngày phát hành nên các th?ng tin m?i nh?t v?n s? ???c c?p th?t trên trang tin t?c c?a Pakistantimes.

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment