Microsost v?a phát hành b?n vá l?i kh?n c?p cho Windows 8.1 và Server 2012 R2

Công nghệ tác động đĩaMicrosoft v?a phát hành b?n vá l?i ph?n m?m kh?n c?p cho các h? th?ng Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 ?? vá l?i hai l? h?ng chi?m quy?n qu?n tr?.

Các l? h?ng

Hai l? h?ng ??u n?m trong D?ch v? truy c?p t? xa RAS (Remote Access Service).

microsoft v?a phát hành b?n vá l?i

L? h?ng ??u tiên, CVE-2020-1530

???c kích ho?t khi Windows Remote Access x? ly b? nh? kh?ng ?úng cách.

Công nghệ tác động đĩaHacker s? c?n có quy?n th?c thi trên h? th?ng và ch?y m?t ?ng d?ng t? t?o ?? có th? leo thang ??c quy?n.

[Xem thêm]: Raspberry là gì? Và ???c ?ng d?ng ra sao?

L? h?ng th? 2, CVE-2020-1537

Công nghệ tác động đĩaX?y ra khi Windows Remote Access x? ly kh?ng ?úng cách ho?t ??ng c?a các file.

L? h?ng này c?ng yêu c?u kh? n?ng th?c thi m? có s?n trên h? th?ng ?? k? t?n c?ng ch?y m?t ?ng d?ng t? t?o.

Công nghệ tác động đĩa?? x? ly hai l? h?ng, Microsoft ?? s?a l?i cách Windows Remote Access x? ly b? nh? và ??m b?o x? ly ?úng cách ho?t ??ng c?a file.

B?n vá cho hai l? h?ng ???c phát hành l?n ??u vào ngày 11/08 qua b?n c?p nh?t Patch Tuesday ??nh k? tháng 8 nh?ng ch? dành cho Windows 10, Windows 7, Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019 và Windows Server các phiên b?n 1903, 1909 và 2004.

Cách gi?i quy?t

Do c? hai l? h?ng ??u có ?i?m CVSS là 7.8 và ???c ?ánh giá ? m?c ?? nghiêm tr?ng, ng??i dùng.

Và các admin h? th?ng ?ang ch?y các phiên b?n dính h? h?ng ???c khuy?n cáo c?n cài ??t b?n vá an ninh s?m nh?t có th?.

Ng??i dùng ?ang s? d?ng các phiên b?n khác kh?ng c?n ph?i c?p nh?t b?n vá này.

Công nghệ tác động đĩa??i v?i nh?ng h? th?ng kh?ng b?t ch? ?? t? ??ng c?p nh?t, ng??i dùng có th? t?i b?n vá t?i trang .

H?y ghé th?m?pakistantimes.net??? c?p nh?t tình hình c?ng ngh? th?ng tin nhé!

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment