Microsoft phát hành b?n c?p nh?t vá 129 l? h?ng b?o m?t

Microsoft phát hành b?n c?p nh?t vá 129 l? h?ng b?o m?t– Microsoft v?a phát hành m?t lo?t b?n c?p nh?t b?o m?t m?i ?? kh?c ph?c t?ng c?ng 129 l? h?ng b?o m?t?m?i ???c phát hi?n, ?nh h??ng ??n các phiên b?n khác nhau c?a h? ?i?u hành Windows và các ph?n m?m liên quan.

1/T?ng quan

Công nghệ tác động đĩaTrong s? 129 l?i này, 23 l?i ???c li?t kê ? m?c ?? nghiêm tr?ng, 105 l?i quan tr?ng và m?t ? m?c ?? nghiêm tr?ng v?a ph?i.

Công nghệ tác động đĩaCác s?n ph?m c?a g? kh?ng l? này b? ?nh h??ng bao g?m Microsoft Windows, trình duy?t Microsoft Edge, Internet Explorer, ChakraCore, SQL Server, Exchange Server, Office, ASP.NET, OneDrive, Azure DevOps, Visual Studio và Microsoft Dynamics.

?

Kh?ng có l? h?ng b?o m?t nào ???c li?t kê là ?? ???c bi?t ??n c?ng khai ho?c ?ang b? t?n c?ng tích c?c t?i th?i ?i?m phát hành ho?c ít nh?t là Microsoft kh?ng bi?t ??n ?i?u ?ó.

L?i b? nh? (CVE-2020-16875) trong ?ng d?ng Microsoft Exchange là l? h?ng ?áng l?u y nh?t trong t?t c? các l? h?ng nghiêm tr?ng. Khai thác l? h?ng này có th? cho phép các hacker ch?y dòng m? tùy y ? c?p H? TH?NG b?ng cách g?i m?t email ???c thi?t k? ??c bi?t t?i Exchange Server t?n t?i l? h?ng.

Microsoft c?ng ?? có b?n c?p nh?t vá hai l?i th?c thi m? t? xa quan tr?ng trong Windows Codecs Library, c? hai ??u t?n t?i trong cách mà Windows Codecs Library c?a Microsoft x? ly các ??i t??ng trong b? nh?.

Nh?ng trong khi m?t l?i (CVE-2020-1129) có th? b? l?i d?ng ?? l?y th?ng tin nh?m xam ph?m sau h?n vào h? th?ng c?a ng??i dùng thì l?i còn l?i (CVE-2020-1319) có th? ???c s? d?ng ?? ki?m soát h? th?ng b? ?nh h??ng.

Bên c?nh ?ó là hai l?i th?c thi m? t? xa ?nh h??ng ??n vi?c tri?n khai Microsoft Dynamics 365, nh?ng c? hai ??u yêu c?u k? t?n c?ng ph?i ???c xác th?c.

2/Microsoft gi?i quy?t nh? th? nào

Công nghệ tác động đĩaH?ng Microsoft c?ng ?? vá sáu l? h?ng th?c thi m? t? xa quan tr?ng trong SharePoint và m?t trong SharePoint Server. Trong khi khai thác l? h?ng trong SharePoint Server yêu c?u xác th?c, các l? h?ng trong SharePoint thì kh?ng.

Các l?i nghiêm tr?ng khác n?m trong Windows, Windows Media Audio Decoder, Windows Text Service Module, Windows Camera Codec Pack, Visual Studio, Scripting Engine, Microsoft COM for Windows, Microsoft Browser và Graphics Device Interface.

Các l? h?ng ???c ?ánh d?u là quan tr?ng n?m trong Windows, Active Directory, Active Directory Federation Services (ADFS), Internet Explorer Browser Helper, Jet Database Engine, ASP.NET Core, Dynamics 365, Excel, Graphics Component, Office, Office SharePoint, SharePoint Server, SharePoint , Word, OneDrive cho Windows, Scripting Engine, Visual Studio, Win32k, Windows Defender Application Control, Windows DNS, v.v.

3/K?t lu?n

Công nghệ tác động đĩa?a s? các l? h?ng này ??u cho phép th?ng tin b? ti?t l?, chi?m quy?n qu?n tr? và XSS. M?t s? c?ng d?n ??n các cu?c t?n c?ng th?c thi m? t? xa. Ng??c l?i, nh?ng l?i khác cho phép v??t qua tính n?ng b?o m?t, gi? m?o và t? ch?i d?ch v?.

Ng??i dùng Windows và qu?n tr? viên h? th?ng ???c khuy?n cáo áp d?ng các b?n vá b?o m?t m?i nh?t càng s?m càng t?t ?? ng?n ch?n t?i ph?m m?ng và tin t?c chi?m quy?n ki?m soát máy tính c?a h?.

?? cài ??t các b?n c?p nh?t b?o m?t, m?i ng??i vào Settings → Update & security → Windows Update → Check for updates ho?c cài ??t th? c?ng.

H?y ghé th?m PakistantimesCông nghệ tác động đĩa ?? lu?n c?p nh?t nh?ng ki?n th?c IT m?i nhé!

Ngu?n:

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment