Microsoft Flight Simulator xu?t hi?n Godzilla

Microsoft Flight Simulator xu?t hi?n Godzilla – Th? gi?i bao lao ???c tái hi?n g?n nh? 100% toàn b? b? m?t trái ??t ngoài ??i th?c, Microsoft Flight Simulator th?c s? ?? t?o ???c ?n t??ng v?i r?t nhi?u game th? th? gi?i.

K? c? khi h? kh?ng ph?i là fan c?a dòng game m? ph?ng lái máy bay.

Và v?i m?t th? gi?i r?ng l?n nh? v?y, có r?t nhi?u ?i?u mà các game th? có th? khám phá. Ngay c? tòa nhà h?n 200 t?ng do l?i ?ánh máy trong game c?ng là m?t tr?i nghi?m thú v? trong Microsoft Flight Simulator.

Tuy nhiên, h? ch?a th?a m?n và mu?n th? gi?i trong Microsoft Flight Simulator này có thêm gì ?ó khác bi?t.

Cho ??n nay, các b?n mod c?a Microsoft Flight Simulator ??u là nh?ng ch?nh s?a còn thi?u sót trong game. Nh?ng lo?i máy bay kh?ng có trong list nh? chi?n ??u c?, bi?u t??ng, màu s?c cho máy bay cho phù h?p v?i t?ng qu?c gia, nh?ng ??a ?i?m thi?u sót, thay ??i v? ??a ?i?m…

??c bi?t là m?i ?ay ?? xu?t hi?n m?t nhan v?t ??c bi?t trong Microsoft Flight Simulator. ?ó chính là Godzilla – Vua c?a các quái v?t.

Trong Microsoft Flight Simulator thì Godzilla xu?t hi?n ? ?au??

Công nghệ tác động đĩaSergio Perea – Modder này ?? tìm ra con quái v?t kh?ng l? ??ng ? San Francisco g?n C?u C?ng Vàng (Golden Gate) và m?i ng??i ??u ngh? r?ng nó s? khi?n thành ph? San Francisco tr? thành bình ??a.

Tuy nhiên, c? dan thành ph? San Francisco kh?ng c?n ph?i lo l?ng vì khi bay l?i g?n thì ?ay ch? là m?t món ?? ch?i v? tri v?i kích th??c kh?ng l?.

T??ng r?ng Godzilla mà chúng ta th??ng th?y trên màn ?nh s? phá banh thành ph?. Nh?ng nó ch? ??ng ?ó m?t cách r?t nghiêm túc. Có l?, chúng ta ph?i ch? có thêm?Mothra, Ghidora và Rodan?cho ?? b? t? trong?Godzilla: King of the monster?và ch?a bi?t ch?ng s? có thêm nh?ng Titans ? ph?n cu?i phim l?t vào Microsoft Flight Simulator.

N?u b?n thích thêm quái v?t Godzilla vào San Francisco thì h?y t?i v? theo ???ng link d??i ?ay.

Công nghệ tác động đĩaB?n c?ng s? tìm th?y h??ng d?n cài ??t trong ???ng link này. Sau ?ó h?y bay qua g?n C?u C?ng Vàng ?? chiêm ng??ng th??ng th?c c?nh t??ng vì ??i này nhé.

https://www.nexusmods.com/microsoftflightsimulator/mods/143?tab=files”

Pakistantimes chúc các vui v?!

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment