6 cách s?a l?i System Service Exception trên Windows 10 8 7

H?m nay, qua bài vi?t này t?i xin chia s? 6 cách s?a l?i System Service Exception trên Windows, l?i gay ra hi?n t??ng màn hình xanh. M?c dù kh?ng ph? bi?n nh?ng l?i màn hình xanh ch?t chóc (BSOD) v?n x?y ra trong Windows 10, kh?ng gi?ng v?n b?n tr?ng n?n màu xanh lam mà các phiên b?n Windows c? h?n hi?n th? khi h? th?ng g?p s? c? thì (BSOD) l?i màn hình xanh c?a Windows 10 ??n gi?n và d? kh?c ph?c s? c? h?n. M?t l?i…

??c ti?p

Download t?i mi?n phí ph?n m?m iSumsoft Excel Password Remover

t?i ph?n m?m mi?n phí

Trong bài này mình s? chia s? ???ng link t?i ph?n m?m iSumsoft Excel Password Remover free mi?n phí, ph?n m?m xóa m?t kh?u file Excel trong nháy m?t. 1.S? l??c ph?n m?m iSumsoft Excel Password Remover iSumsoft Excel Password Remover là ph?n m?m g? b? m?t kh?u file Excel c?c nhanh chóng, ph?n m?m có dung l??ng c?c k? nh? và giao di?n than thi?n r?t d? s? d?ng. N?u dùng Microsoft Excel lau n?m ch?c h?n m?i ng??i ?? t?ng ??t m?t kh?u mà quên m?t, ho?c t?i…

??c ti?p

7+ cách s?a chu?t máy tính t?i nhà ??n gi?n

cách s?a chu?t máy tính

Công nghệ tác động đĩaCách s?a chu?t máy tính – Trong quá trình s? d?ng chu?t máy tính m?i ng??i có th? g?p ph?i r?t nhi?u l?i khác nhau, t? nh? t?i n?ng. Tuy nhiên, dù là l?i n?ng hay nh? ?i ch?ng n?a ??u s? gay tr? ng?i t?i quá trình tr?i nghi?m c?a m?i ng??i. Vì v?y, trong bài vi?t này chúng t?i s? gi?i thi?u các cách s?a chu?t máy tính ??n gi?n ?? m?i ng??i có th? t? kh?c ph?c. 7+ cách s?a chu?t máy tính 1. S?a chu?t máy…

??c ti?p

Top 5 ph?n m?m ki?m tra nhi?t ?? CPU mi?n phí

Công nghệ tác động đĩaKi?m tra nhi?t ?? CPU nh? th? nào? N?u các b?n kh?ng bi?t làm sao ?? có th? làm ???c vi?c này, yên tam Pakistantimes xin gi?i thi?u ??n các b?n m?t s? ph?n m?m ki?m tra nhi?t ?? CPU cho máy tính t?t nh?t trong bài vi?t này. Trong quá trình máy tính ho?t ??ng thì nhi?t ?? c?a CPU s? t?ng cao. ?i?u này có ?nh h??ng l?n tu?i tu?i th? c?ng nh? hi?u su?t làm vi?c c?a chi?c máy tính, laptop. B?i vì v?y, chúng ta nên…

??c ti?p

T?i Office 2013 mi?n phí – H??ng d?n cài ??t ??n gi?n

Công nghệ tác động đĩaT?i download office 2013 – Office 2013 là b? c?ng c? v?n phòng t?p h?p nhi?u ?ng d?ng nh? so?n th?o v?n b?n, b?ng tính, t?o bài thuy?t trình, qu?n ly email…. 1.Office 2013 là gì? Office 2013 là b? c?ng c? v?n phòng t?p h?p nhi?u ?ng d?ng nh? so?n th?o v?n b?n, b?ng tính, t?o bài thuy?t trình, qu?n ly email…. T?t c? nh?ng tính n?ng này ??u ???c t?i ?u phù h?p ?? phù h?p cho c? nh?ng thao tác c?m ?ng. Office 2013 c?ng h? tr?…

??c ti?p

Cách ??i hình n?n Desktop Background cho Windows

Cách ??i hình n?n Desktop Background – V?i nh?ng hình n?n m?c ??nh trên Windows ??i khi làm m?i ng??i nhàm chán. Cho nên thay vì s? d?ng nh?ng hình n?n m?c ??nh ?ó, m?i ng??i có th? thay ??i chúng ?? mang l?i s? m?i m? cho c?ng vi?c. Và các b?n kh?ng ??nh cá tính riêng c?a b?n than mình qua hình n?n Desktop Background c?a chi?c máy tính này. Cách thay ??i thì v? cùng ??n gi?n, ch? c?n m?t vài thao tác là các b?n ??…

??c ti?p

Cách update BIOS cho bo m?ch ch? ASRock

Update BIOS cho bo m?ch ch? ASRock – Nh? chúng ta ?? bi?t, BIOS ? ?ay là vi?t t?t c?a c?m t? ti?ng Anh (Basic Input/Output System) có ngh?a là H? th?ng xu?t nh?p c? b?n. Và BIOS la? pha?n mê?m ?a?u tiê?n ma? ma?y ti?nh se? ch?y khi kh?i ???ng, tr???c t?t c? các thi?t b? khác trong máy tính nh? CPU, GPU và chipset bo m?ch ch?. Trong nhi?u tính hu?ng x?y ra, vi?c nang c?p BIOS là c?n thi?t, ch?ng h?n nh? giúp cho vi?c ch?y các…

??c ti?p

H??ng d?n cách t?t tính n?ng ngu?n ch? c?ng USB khi shutdown máy tính trên mainboard ASUS

Công nghệ tác động đĩaT?t tính n?ng ngu?n ch? c?ng USB khi shutdown máy tính trên mainboard ASUS – ?ay là tính n?ng On Off Charge, ki?u t? s?c ?i?n tho?i hay thi?t b? ngo?i vi th?ng qua các k?t n?i USB trên Mainboard c?a các h?ng. S? l??c M?i h?ng có cách ??t tên khác nhau nh?ng nguyên ly ho?t ??ng khá gi?ng nhau. Tuy nhiên, tính n?ng này dù h?u ích l?i v? tình gay phi?n toái cho ng??i nhi?u dùng. B?i vì khi mà c? t?t máy thì ?èn led trên…

??c ti?p

L?i máy tính kh?ng lên màn hình, bàn phím và chu?t: Nguyên nhan và gi?i pháp kh?c ph?c

?? bao lau các b?n ch?a g?p ph?i l?i kh?ng lên màn hình và bàn phím chu?t? Các b?n có còn nh? l?n ??u tiên g?p ph?i tr??ng h?p này kh?ng? Hay là ?ay là l?n ??u tiên các b?n g?p ph?i l?i này và ?ang ?i tìm cách kh?c ph?c. Dù có là gì ?i n?a thì trong ph?m vi bài vi?t này mình s? ch? ra cho các b?n nh?ng nguyên nhan và cách kh?c ph?c chúng m?t cách ??n gian và hi?u qu? nh?t. L?i máy tính…

??c ti?p

H??ng d?n thêm IDM vào Chrome, thêm ti?n ích IDM vào Chrome

Thêm IDM vào Chrome – ch?c ch?n nhi?u b?n l?i kh?ng bi?t r?ng có th? làm nh? th?. Khi ?ó nút t?i file c?a IDM hi?n th? ngay trong giao di?n ?? ng??i dùng l?a ch?n t?i xu?ng. Mà ta kh?ng c?n ph?i sao chép link file vào ph?n m?m IDM. Khi s? d?ng IDM, quá trình t?i file ??n gi?n và d? dàng h?n khi c?ng c? t? ??ng b?t liên k?t các t?p tin ?ang ch?y trên trình duy?t. IDM h? tr? h?u h?t các trình duy?t ph?…

??c ti?p