L?i máy tính kh?ng lên màn hình, bàn phím và chu?t: Nguyên nhan và gi?i pháp kh?c ph?c

Công nghệ tác động đĩa?? bao lau các b?n ch?a g?p ph?i l?i kh?ng lên màn hình và bàn phím chu?t? Các b?n có còn nh? l?n ??u tiên g?p ph?i tr??ng h?p này kh?ng?

Hay là ?ay là l?n ??u tiên các b?n g?p ph?i l?i này và ?ang ?i tìm cách kh?c ph?c.

Công nghệ tác động đĩaDù có là gì ?i n?a thì trong ph?m vi bài vi?t này mình s? ch? ra cho các b?n nh?ng nguyên nhan và cách kh?c ph?c chúng m?t cách ??n gian và hi?u qu? nh?t.

Công nghệ tác động đĩaL?i máy tính kh?ng lên màn hình và bán phím chu?t là m?t trong nh?ng l?i khá ph? bi?n, ?i kèm theo s? khá ph? bi?n này là do nó xu?t phát t? nhi?u nguyên nhan có th? d?n ??n l?i.

Và d??i ?ay, mình s? ??a ra cho các các b?n nh?ng nguyên nhan ph? bi?n nh?t và cách kh?c ph?c chúng.

>>Máy tính có v?n ??, b? h?, c?n cài l?i win, hay kh?ng lên màn hình, kh?ng nh?n bàn phím chu?t? G?i ngay d?ch v? s?a máy tính TPHCM => ??Hotline: 0777.668.568??

xem ?? bi?t thêm chi ti?t:

Nguyên nhan 1: M?t trong nh?ng nguyên nhan ph? bi?n nh?t ?ó là l?i case ch?y nh?ng màn kh?ng lên.

Và ? l?i này chúng ta ch? c?n m?t chút kiên th?c c? các b?n mà mình h??ng d?n d??i ?ay là có th? kh?c ph?c.

Cách kh?c ph?c: L?i này tuy ch? c?n có ki?n th?c c? b?n là s? kh?c ph?c ???c ngay

-B?n ?? y xem day màn hình có c?m vào hay ch?a?

Công nghệ tác động đĩa-N?u có card ?? h?a, thì xem xem day màn hình c?m vào card ?? h?a hay c?m vào main

-Còn n?u liên quan ??n ph?n c?ng bên trong máy tính thì các b?n có th? mang ??n ti?m ?? các k? thu?t viên ki?m tra.

Nguyên nhan 2: ?èn num lock có th? b?t nh?ng kh?ng lên màn hình.

kh?ng lên màn hình máy tính

Nh? v?y, chúng ta có th? xác ??nh ???c 3 tr??ng h?p có th? x?y ra ?ó là: day ngu?n h?ng, c?ng t?c ngu?n h?ng ho?c t? nh?t là màn hình c?a các b?n b? h?ng.

Cách kh?c ph?c:

– ? tr??ng h?p xem xét ??n day ngu?n b? h?ng thì chúng ta có th? th? m?t day ngu?n khác ?? ki?m tra xem nó có th?c s? b? h?ng kh?ng.

Công nghệ tác động đĩaN?u màn hình lên thì nguyên nhan b? l?i chính là day ngu?n và chúng ta ch? c?n thay day ngu?n là có th? kh?c ph?c l?i này.

Công nghệ tác động đĩa– Tr??ng h?p c?ng t?c b? h?ng là m?t trong nh?ng tr??ng h?p hi?m hoi x?y ra, gi? ?ay các do?ng ma?n hi?nh LCD l?i càng ít n?a.

Công nghệ tác động đĩa– Tr??ng h?p màn hình b? h?ng c?ng nh? là h?ng c?ng t?c thì b?t bu?c các b?n ph?i mang ra c?a hàng ?? h? ki?m tra và kh?c ph?c l?i.

l?i màn hình kh?ng lên

Nguyên nhan 3: CPU ti?p xúc kh?ng t?t v?i main c?ng là nguyên nhan gay ra l?i kh?ng lên màn hình và bàn phím chu?t.

Cách kh?c ph?c:Công nghệ tác động đĩa Khi các b?n g?p ph?i tr??ng h?p trên thì b??c ??u tiên các b?n c?n tháo CPU ra và v? sinh, tra keo t?n nhi?t l?i, n?u máy ?? lên thì coi nh? ?? kh?c ph?c l?i.

Công nghệ tác động đĩaTr??ng h?p x?u h?n là máy v?n kh?ng lên, thì các b?n c?n ph?i th? l?p m?t CPU khác ?? ki?m tra xem, n?u v?n kh?ng ch?y ???c thì có th? là do main b? h?ng.

Lúc này các b?n c?n ?em ??n c?a hàng ?? ki?m tra chi ti?t nhé.

Nguyên nhan 4: Màn hình và bàn phím kh?ng lên do case kh?ng ch?y.

Cách kh?c ph?c: ??i v?i tr??ng h?p này thì các b?n c?n ki?m tra ngu?n máy tính, các day c?m ngu?n và sau ?ó ki?m tra l?i máy tính xem ?? lên ch?a.

N?u nh? máy tính c?a các b?n v?n kh?ng lên thì các b?n c?n test th? v?i ngu?n khác ?? xác mình xem nó l?i do ngu?n hay do main.

Công nghệ tác động đĩaNh?ng mình khuyên các b?n nên mang ??n c?a hàng ?? ???c ki?m tra chi ti?t h?n nhé.

Qua bài vi?t này, PakistantimesCông nghệ tác động đĩa hi v?ng các b?n s? có ???c ph??ng án kh?c ph?c l?i máy tính kh?ng lên màn hình và bàn phím chu?t.

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment