Internet cáp quang nhanh nh?t th? gi?i có th? t?i ???c game 2 tri?u GB trong vòng 12 giay

Các nhà nghiên c?u v?a tìm ra gi?i pháp t?ng t?c ?? Internet cáp quang lên g?n 18.000 l?n so v?i m?ng th??ng m?i nhanh nh?t hi?n nay.

Công nghệ tác động đĩaH?y t??ng t??ng m?t b? phim, hàng nghìn cu?n sách m?t ch?a ??y m?t giay ?? t?i.

Công nghệ tác động đĩa?ó là nh?ng gì các nhà nghiên c?u t?i ??i h?c College London (UCL) có th? làm nh? t?o ra m?ng Internet có t?c ?? nhanh nh?t th? gi?i.

Internet cáp quang m?i ???c t?o ra này nhanh nh? th? nào?!

internet cáp quan fpt

Công nghệ tác động đĩaNhóm nghiên c?u g?m Ti?n s? Lidia Galdino, gi?ng viên, nghiên c?u viên H?c vi?n K? thu?t Hoàng gia Anh, k?t h?p v?i c?ng ty c?ng ngh? cáp quang Xtera và phòng nghiên c?u KDDI (Nh?t B?n).

Công nghệ tác động đĩaCác nhà khoa h?c ?? t?o ra m?ng Internet có t?c ?? lên ??n 178 TBps (178.000 GBps).

V?i t?c ?? này, ng??i dùng có th? t?i toàn b? d? li?u c?a t?a game Microsoft Flight Simulator 2020 v?i h?n 2 tri?u GB ch? trong 12 giay.

Công nghệ tác động đĩaCon s? này cao h?n 17.800 l?n so v?i m?ng Internet th??ng m?i nhanh nh?t hi?n nay t?i các qu?c gia nh? Nh?t, M? và New Zealand.

Công nghệ tác động đĩaT?c ?? này c?ng cao h?n so m?ng ESnet c?a C? quan Hàng kh?ng V? tr? M? (NASA) và các trung tam d? li?u hi?n ??i nh?t hi?n nay (35 TBps).

Công nghệ tác động đĩaTheo New Atlas, lo?i m?ng m?i c?ng phá k? l?c mà các nghiên c?u tr??c ??t ???c, bao g?m chip quang t? ???c phát tri?n t?i Australia v?i t?c ?? 44 TBps hay gi?i pháp c?a các nhà nghiên c?u Nh?t B?n có t?c ?? 150 TBps.

Công nghệ tác động đĩaTheo UCL, con s? 178 TBps c?ng cao g?p ??i so v?i kh? n?ng ?áp ?ng c?a các h? t?ng m?ng trên th? gi?i.

Internet cáp quang nhanh nh?t này ???c t?o ra nh? th? nào?!

internet cáp quang nhanh nh?t

?? ??t ???c t?c ?? này, nhóm nghiên c?u ?? s? d?ng d?i b??c sóng l?n h?n so v?i cáp quang bình th??ng và nh?ng c?ng ngh? khu?ch ??i tín hi?u m?ng.

?u ?i?m l?n nh?t trong gi?i pháp c?a Galdino là ch? c?n nang c?p c? s? h? t?ng hi?n có ?? ??t ???c t?c ?? Internet cáp quang k? l?c.

Công nghệ tác động đĩaThay vì thay th? cáp quang, ch? c?n nang c?p b? khu?ch ??i v?i chi phí kho?ng 21.100 USD cho m?i 40-100 km cáp quang.

Công nghệ tác động đĩa??i d?ch Covid-19 khi?n xu h??ng làm vi?c t?i nhà n? r?. ?ó là y t??ng khi?n Galdino và các c?ng s? t?o ra gi?i pháp Internet siêu nhanh này.

Công nghệ tác động đĩaGaldino cho r?ng kh?ng ch? trong ??i d?ch Covid-19, l?u l??ng truy c?p Internet ?? t?ng theo c?p s? nhan trong 10 n?m qua, trong khi giá truy c?p Internet ngày càng r?.

Công nghệ tác động đĩa“Vi?c phát tri?n c?ng ngh? m?i là ?i?u t?t y?u ?? duy trì xu h??ng v?i chi phí th?p nh?ng v?n ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng Internet t?ng kh?ng ng?ng”,

[Xem thêm]:?L? h?ng b?o m?t c?a Intel

K?t lu?n

Công nghệ tác động đĩaInternet ?ang phát tri?n r?t m?nh, tuy nhiên kh?ng ph?i ai c?ng d? dàng ti?p c?n v?i t?c ?? cao và chi phí h?p ly.

Công nghệ tác động đĩaHy v?ng v?i nh?ng d? án này, Internet t?c ?? cao s? ngày càng ph? c?p ??n nhi?u ng??i h?n.

H?y ghé th?m?pakistantimes.net??? c?p nh?t tình hình c?ng ngh? th?ng tin nhé!

Ngu?n: Zing

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment