Instagram b? phát hi?n v?n gi? l?i hình ?nh và tin nh?n c?a ng??i dùng, khi h? ?? xóa

Instagram tuyên b? các d? li?u ng??i dùng sau khi ?? xóa s? ???c l?u l?i trên máy ch? c?a h?ng 90 ngày tr??c khi ???c xóa hoàn toàn.

Tuy nhiên khi t?i v? toàn b? d? li?u t? tài kho?n Instagram, nhà nghiên c?u Saugat Pokharel phát hi?n nh?ng hình ?nh và tin nh?n mà anh ?? xóa tr??c ?ó v?n còn t?n t?i.

?i?u này ??ng ngh?a các n?i dung mà ng??i dùng ?? xóa trên tài kho?n, nh? hình ?nh, n?i dung tin nh?n… v?n ???c l?u tr? trên máy ch? Instagram. Vi?c này có th? gay ra cho ng??i dùng nguy c? b? tin t?c t?n c?ng và l?y c?p nh?ng n?i dung nh?y c?m.

??u tháng 8, Instagram chính th?c lên ti?ng xác nh?n s? vi?c, cho bi?t ?ó là m?t l?i k? thu?t và ?? ???c kh?c ph?c.

[Xem thêm]: Radeon RX 5300 – bi?n th? c?t gi?m c?a RX 5500 XT

Ch?a có b?n vá cho l? h?ng b?o m?t trong Google Drive

Công nghệ tác động đĩaCu?i tháng 8, Google Drive ???c phát hi?n t?n t?i l? h?ng trong ch?c n?ng “qu?n ly phiên b?n”, cho phép ng??i dùng t?i lên và qu?n ly các phiên b?n khác nhau c?a m?t file.

L? h?ng b?o m?t có th? b? l?i d?ng ?? chèn các ph?n m?m ho?c t?p tin ??c h?i vào tài li?u h?p pháp, giúp th?c hi?n các cu?c t?n c?ng l?a ??o tr?c tuy?n v?i t? l? thành c?ng cao.

Google hi?n ch?a ??a ra b?n c?p nh?t cho ch?c n?ng này. Ng??i dùng c?n h?t s?c c?nh giác khi t?i b?t k? m?t t?p tin có trên Google Drive, k? c? nh?ng t?p tin mà b?n cho là tin c?y.

Công nghệ tác động đĩaB?n có th? cài các ph?n m?m di?t virus có b?n quy?n ho?c s? d?ng các ch??ng trình máy ?o ?? t?i th? file tr??c khi s? d?ng ? máy th?t.

Nhi?u v? rò r? d? li?u liên quan ??n các t?p ?oàn l?n ???c c?ng b?

Công nghệ tác động đĩaNhi?u v? rò r? d? li?u ?? ???c c?ng b? trong tháng v?a qua. C? th?, tin t?c ?? chia s? liên k?t t?i v? 20 GB d? li?u bí m?t liên quan ??n k? thu?t chip c?a Intel, có ch?a th?ng tin BIOS và m? ngu?n liên quan ??n c?ng ngh? ??c quy?n, có th? b? l?i d?ng ?? t?o ra ph?n m?m ??c h?i.

Công nghệ tác động đĩaDanh sách h? s? c?ng khai c?a 235 tri?u ng??i dùng Instagram, TikTok và YouTube ?? b? ti?t l? do l?i c?u hình c?a m?t c? s? d? li?u tr?c tuy?n. M?i h? s? bao g?m các th?ng tin tên, tên th?t, ?nh h? s?, m? t? tài kho?n, tu?i, gi?i tính…

T?p ?oàn Hoa Sen c?ng là n?n nh?n c?a v? rò r? d? li?u ???c cho là th?c hi?n b?i nh?ng k? ??ng sau ransomware Maze.

Công nghệ tác động đĩaPhan tích 1,64 GB d? li?u b? rò r? (kho?ng 5%) c?a T?p ?oàn này, các nhà nghiên c?u th?y m?t s? th?ng tin quan tr?ng nh? th? m?i tuy?n d?ng, ?nh ch?p nhan viên, s? y?u ly l?ch, CV, Ch?ng minh nhan dan…

Xu?t hi?n ki?u t?n c?ng m?i, nó có th? nghe lén cu?c g?i VoLTE

Công nghệ tác động đĩaGi?a tháng 8, các nhà nghiên c?u c?ng b? cách th?c t?n c?ng m?i có tên “ReVoLTE”, khai thác vi?c s? d?ng chung m?t keystream cho hai cu?c g?i liên ti?p trong m?t k?t n?i v? tuy?n ?? m? hóa d? li?u tho?i c?a h?u h?t các nhà m?ng ?i ??ng.

Công nghệ tác động đĩaKhai thác thành c?ng cho phép k? t?n c?ng phá ???c m? hóa s? d?ng trong các cu?c g?i tho?i VoLTE và nghe ???c n?i dung h?i tho?i.

?i?n tho?i Samsung t?n t?i nhi?u l? h?ng khi?n ng??i dùng b? t?n c?ng t? xa ‘Find My Mobile’ – ?ng d?ng ???c cài ??t s?n trên h?u h?t ?i?n tho?i Samsung – ???c phát hi?n t?n t?i nhi?u l? h?ng nghiêm tr?ng b?t ngu?n t? vi?c ?ng d?ng ki?m tra s? t?n t?i c?a file “/mnt/sdcard/fmm.prop” trên th? SD ?? t?i URL (“mg.URL”).

L? h?ng có th? b? khai thác b?i m?t ?ng d?ng ??c h?i cài trên thi?t b? m?c tiêu, t? ?ó t?o ra cu?c t?n c?ng man-in-the-disk ?? theo d?i v? trí c?a ng??i dùng theo th?i gian th?c, giám sát các cu?c g?i ?i?n tho?i và tin nh?n, th?m chí xóa d? li?u ???c l?u tr? trên ?i?n tho?i.

Công nghệ tác động đĩaCác l? h?ng t?n t?i trên các thi?t b? Samsung Galaxy S7, S8 và S9+ và ?? ???c Samsung c?p nh?t b?n vá.

TikTok theo d?i d? li?u ng??i dùng b?t ch?p m?i bi?n pháp b?o v? quy?n riêng t? c?a Google

Tr??c cáo bu?c gián ?i?p c?a chính ph? M?, TikTok ti?p t?c dính “ph?t” theo d?i ??a ch? MAC c?a ng??i dùng Android trong vòng ít nh?t 15 tháng b?t ch?p các chính sách.

Công nghệ tác động đĩaVà h? th?ng b?o m?t ng?n c?m hành vi này c?a Google. Theo báo cáo, TikTok ?? s? d?ng m?t l? h?ng b?o m?t “c? l?p” n?i ti?ng ?? thu th?p d? li?u c?ng nh? dùng m?t l?p m? hóa b? sung “b?t th??ng” ?? che ??y ph??ng pháp này.

L?? h??ng trong chip Qualcomm có th? khiê?n ha?ng triê?u smartphone ma?t quyê?n ki?m soát

Công nghệ tác động đĩa400 ?o?n m? t?n t?i l? h?ng ?? ???c phát hi?n trên chip x? ly tín hi?u s? (DSP) c?a Qualcomm, ?nh h??ng các dòng ?i?n tho?i c?a Google, LG, OnePlus, Samsung va? Xiaomi – kho?ng 40% thi?t b? Android toàn c?u.

L? h?ng khi?n các smartphone có nguy c? b? ?i?u khi?n, theo d?i ng??i dùng, cài ??t các ph?m m?m và m? ??c ?n, th?m chí m?t quy?n ki?m soát. ?? khai thác, hacker c?n thuy?t ph?c ng??i dùng cài ??t m?t ?ng d?ng ??n gi?n, “lành tính” và kh?ng yêu c?u quy?n truy c?p.

Qualcomm ?? phát hành b?n vá cho các l? h?ng, khuy?n cáo ng??i dùng c?p nh?t thi?t b? khi có b?n vá và ch? t?i ?ng d?ng t? nh?ng n?i ?áng tin c?y nh? Google Play Store.

H?y ghé th?m?pakistantimes.net??? c?p nh?t tình hình c?ng ngh? th?ng tin nhé!

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment