H?ng Foxit v?a vá l? h?ng b?o m?t trên ph?n m?m PDF Reader

Foxit Reader là ph?n m?m ??c file PDF ?a ng?n ng? c?a c?ng ty ph?n m?m Foxit Software. Foxit ReaderCông nghệ tác động đĩa ???c ?a chu?ng vì th?i gian kh?i ??ng nhanh chóng và kích th??c nh? g?n.

?ng d?ng này ch?y ???c trong nhi?u n?n t?ng h? ?i?u hành khác nhau, trong ?ó có h? ?i?u hành Microsoft Windows. Cùng PakistantimesCông nghệ tác động đĩa tìm hi?u nhé!

C?ng ty Foxit Software v?a phát hành b?n vá l?i

ph?n m?m Foxit Reader

Foxit vá l? h?ng ph?n m?m ??c PDF Reader

Công nghệ tác động đĩaNhà phát tri?n ph?n m?m PDF Foxit này v?a phát hành b?n vá kh?c ph?c m?t s? l? h?ng nguy c? cao ?nh h??ng ??n ?ng d?ng trên c? Windows và macOS.

Foxit Reader cho phép ng??i dùng t?o và ch?nh s?a các file PDF, c?ng nh? b?o m?t lo?i t?p tin này. H?ng ph?n m?n c?ng cung c?p các s?n ph?m theo m? hình c?p phép phiên b?n mi?n phí.

Tu?n tr??c, Foxit phát hành b?n c?p nh?t an ninh cho c? Foxit PhantomPDF trên MacOS và Foxit Reader Mac, nó kh?c ph?c l? h?ng cho phép chèn m? ho?c rò r? th?ng tin. H?ng cho bi?t, v?n ?? b?t ngu?n t? vi?c hardened runtime kh?ng ???c kích ho?t trong quá trình ky m?.

L? h?ng b?o m?t ?nh h??ng t?i Foxit PhantomPDF Mac phiên b?n 4.0.0.0430 tr? v? tr??c và Foxit Reader Mac phiên b?n 4.0.0.0430 tr? v? tr??c.

Các phiên b?n ph?n m?m 4.1 ?? ???c kh?c ph?c vá l?i.

Tr??c khi c?p nh?t b?n vá l?i ?ng d?ng trên macOS, Foxit ?? phát hành b?n vá cho Foxit Reader và Foxit PhantomPDF trên WindowsOS, kh?c ph?c các v?n ?? bao g?m c? use-after-free (s? d?ng sau khi ?? mi?n phí), out-of-bounds write (truy c?p vào vùng ngoài biên) và vi ph?m quy?n truy c?p d?n ??n th?c thi m? t? xa ho?c chi?m quy?n qu?n tr?.

M?t s? l?i này có th? ???c kích ho?t th?ng qua th?c thi JavaScript trong các AcroForm, khi ta m? các t?p PDF ??c h?i ho?c phan tích m?t s? hình ?nh JPEG2000.

Xem thêm: Instagram b? phát hi?n v?n gi? l?i hình ?nh và tin nh?n ng??i dùng khi ?? xóa

Nh?ng l?i b?o m?t khác mà h?ng Foxit g?p

Các l?i khác x?y ra trong quá trình cài ??t ho?c là k?t qu? c?a vi?c xác nh?n ho?c x? ly kh?ng ?úng các tài nguyên.
Trong s? các l? h?ng v?a ???c Foxit kh?c ph?c, 4 l? h?ng ???c x?p h?ng m?c ?? nghiêm tr?ng cao 7.5/10, g?m các l?i nh?

  • CVE-2020-26534
  • CVE-2020-26539
  • CVE-2020-26537
  • CVE-2020-26535

Hai l?i có m?c ?? nguy hi?m trung bình g?m CVE-2020-26540 và CVE-2020-26538.
Còn nh?ng l?i trên các phiên b?n Foxit ReaderFoxit PhantomPDFCông nghệ tác động đĩa 10.0.1.35811 tr? v? tr??c ???c kh?c ph?c trên trong b?n c?p nh?t 10.1.

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment