Foxit phantom 8 full crack – Ch?nh s? file PDF ??n gi?n

Foxit Phantom 8 là trình t?o, ch?nh s?a và trình ??c các file d? li?u PDF, ?ay là gi?i pháp chuyên nghi?p ?? x? ly nh?ng t?p tin PDF m?t cách nhanh chóng. Gi?ng nh? các ?ng d?ng PDF khác c?a , Foxit Phantom 8 Full Crack là m?t ch??ng trình thích h?p ?? s? d?ng vì tính ti?n l?i và d? dàng cài ??t c?a nó. Nh? tính d? s? d?ng và l?p k? ho?ch tuy?t v?i này, vi?c s? d?ng Foxit Phantom 8 là m?t tr?i nghi?m th?c s? h?p d?n.

Foxit phantom 8 full crack
Foxit phantom 8 full crack

Tình n?ng n?i b?t c?a Foxit Phantom 8

  • Trình ??c PDF nhanh và ?áng tin c?y

?i?m thu hút chính c?a Foxit Phantom 8 là kh? n?ng m? t?p PDF nhanh h?n các trình ??c khác. ?i?u này là do thi?u các plugin kh?ng c?n thi?t trong ??u ??c. Các plugin này thêm th?i gian cho th?i gian t?i t?p PDF vì nó ?ang tr?i qua các quá trình khác nhau.

Công nghệ tác động đĩaM?t ch?c n?ng c? b?n và h?u ích khác c?a ng??i ??c là c?ng c? t? sáng v?n b?n c?a nó. B?n có th? sao chép các m?c ?? ch?n t? t?p ho?c t? sáng nó. Cung c?p tùy ch?n d?u trang dành cho ng??i ??c ho?c ?? l?i nh?ng nh?n xét v? các m?c ?? ch?n

Công nghệ tác động đĩaNh?ng c?ng c? khác c?a ph?n m?m khá d? dàng ?? nhìn th?y nh? giao di?n tr?i dài trên menu. Giao di?n này hi?n th? các tùy ch?n và ch?c n?ng n?i b?t th??ng dùng nh?t c?a Foxit. T?t c? các c?ng c? c?ng có th? tùy ch?nh, cho phép b?n lo?i b? ho?c thêm b?t k? nh?ng ch?c n?ng nào khác.

Công nghệ tác động đĩaCác tính n?ng khác c?a Foxit Reader bao g?m m?t c?ng c? ch? ky. M?c dù tính n?ng cho phép b?n dán hình ?nh ch? ky c?a mình vào PDF, ch??ng trình s? d?ng ch??ng trình ch?ng nh?n ?? xác minh r?ng ch? ky ?ó là xác th?c. Ph?n m?m này c?ng có m?t c?ng c? DocuSign cho m?c ?ích b?o m?t và ?i?n t?.

Công nghệ tác động đĩaM?c dù trình ??c có th? t?i t?p PDF nhanh h?n các ch??ng trình khác, nh?ng nó có m?t s? thi?u sót nh?t ??nh. ?i?u này bao g?m vi?c thi?u các plugin ?a ph??ng ti?n nh?t ??nh m? t?p CAD. May m?n thay, ng??i ??c có th? ?ính kèm h?u h?t các lo?i t?p video ho?c nh?c trong PDF c?a b?n.

Foxit phantom 8

  • Tính n?ng b?o m?t

Công nghệ tác động đĩaM?t s? t?p PDF có th? ch?a vi-rút ho?c t?p l?nh nguy hi?m có th? gay h?i cho máy tính c?a b?n khi m? nó th?ng qua b?t k? trình ??c nào. M?t ph??ng pháp ng?n ch?n m?i t?p ??c h?i kích ho?t là s? d?ng tùy ch?n T?t JavaScript c?a Foxit Reader. ?i?u này ng?n các t?p l?nh kh?ng xác ??nh g?i d? li?u ra m?ng.

B?n c?ng có th? s? d?ng tùy ch?n Ch? ?? xem ???c b?o v? c?a ch??ng trình kích ho?t khi b?n m? các t?p PDF ??n t? các ngu?n kh?ng an toàn. Ngoài ra, Foxit Reader có Ch? ?? ??c an toàn cho phép h?u h?t các lo?i t?p l?nh phát trong t?p PDF khi b?n m?.

Công nghệ tác động đĩaTrình ??c c?ng có h? tr? ASLR và DEP, s? d?ng thu?t toán ng?u nhiên ?? ch?n ??a ch? b? nh?. Tính n?ng lo?i b? h?u h?t các l? h?ng trong t?p m? c?a cho máy tính c?a b?n.

  • B?o v? tài li?u

Công nghệ tác động đĩaFoxit Reader có các t?p PDF tài li?u nh?y c?m ho?c quan tr?ng v?i m?t s? tính n?ng h?u ích. ?i?u này bao g?m ch?c n?ng m? hóa làm cho d? li?u trên PDF c?a b?n kh?ng th? ??c ???c ngo?i tr? bên d? ??nh.

C?u hình máy t?i thi?u khi kh? d?ng Foxit Phantom 8

?? s? d?ng ph?n m?m t?t nh?t thì máy tính c?a b?n c?n có c?u hình yêu c?u t?i thi?u nh? sau:

  • Windows 7/8/8.1/10 t?t c? các phiên b?n 32 bit ho?c 64 bit t?t c? các phiên b?n.
  • Dung l??ng ??a 1 GB
  • RAM 512 MB
  • B? x? ly 2 GHz
  • Màn hình 1024 x 768

Cách t?i và cài ??t Foxit Phantom 8 Full Crack

T?i Foxit Phantom 8 Full Crack
T?i Foxit Phantom 8 Full Crack

B??c ??u tiên b?n c?n t?i ph?n m?m : >> <<

Công nghệ tác động đĩaN?u b?n ?? cài ??t b?t k? phiên b?n nào tr??c ?ó c?a Fox Foxit Phantom 8 thì h?y g? cài ??t nó tr??c khi cài phiên b?n m?i vào

B??c 1:Công nghệ tác động đĩa T?t t?t c? nh?ng ph?n m?m di?t Virus m?c ??nh c?a Windows

B??c 2: M? file v?a m?i t?i v? t? Driver và gi?i nén b?ng winrar.

B??c 3: Vào th? m?c v?a gi?i nén, ch?y t?p tin FoxitReader801_enu_Setup và nh?n Yes -> OK.

B??c 4:Công nghệ tác động đĩa Xong. Kh?i ch?y ph?n m?m ??u tiên b?n nên ch?y ? ch? ?? qu?n tr? viên(Administrator)

Pakistin Times chúc b?n cài ??t Foxit Phantom 8 Full Crack thành c?ng !!!

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment