File INDD là gì m?i ng??i bi?t ch?a?

File INDD là gì? – InDesign s? d?ng các file này khi s?n xu?t báo, sách, tài li?u qu?ng cáo và nh?ng b? c?c chuyên nghi?p khác.

Công nghệ tác động đĩaM?t s? t?p tin InDesign Document có th? ch? s? d?ng 3 ch? cái trong ph?n m? r?ng file, là .IND, nh?ng chúng v?n ? cùng m?t ??nh d?ng.

Cùng PakistantimesCông nghệ tác động đĩa tìm hi?u nhé!

1.File INDD là gì?

File có ph?n m? r?ng INDD là file InDesign Document, ???c t?o và s? d?ng ph? bi?n nh?t trong Adobe InDesign. File l?u tr? n?i dung trang, th?ng tin ??nh d?ng, file, v.v…

File IDLK là file InDesign Lock ???c t?o t? ??ng khi file INDD ?ang ???c s? d?ng trong InDesign.

Chúng t??ng t? nh? file INDD nh?ng có ngh?a là file InDesign TemplateCông nghệ tác động đĩa, ???c s? d?ng khi m?i ng??i mu?n t?o nhi?u trang có ??nh d?ng t??ng t?

File indd là gì?

2.Cách m? t?p tin có ?u?i INDD

Adobe InDesign là ph?n m?m chính ???c s? d?ng ?? làm vi?c v?i các file INDD. Tuy nhiên, m?i ng??i c?ng có th? xem file lo?i này b?ng Adobe InCopyQuarkXPressCông nghệ tác động đĩa (v?i plugin IDMarkz, tr??c ?ay là ID2Q).

Công nghệ tác động đĩaWeAllEdit là m?t trình xem khác mà m?i ng??i có th? ??ng ky ?? xem và th?c hi?n các thay ??i ??i v?i file INDD th?ng qua trang web. Tuy nhiên, tùy ch?n này kh?ng mi?n phí.

Công nghệ tác động đĩaInDesign kh?ng ch? h? tr? INDD và INDT mà còn h? tr? InDesign Book (INDB), QuarkXPress (QXD và QXT), InDesign CS3 Interchange (INX), c?ng nh? các ??nh d?ng file InDesign khác nh? INDP, INDL và IDAP.

M?i ng??i c?ng có th? s? d?ng file JOBOPTIONS v?i ch??ng trình này.

3.Cách chuy?n ??i ?u?i file INDD sang ??nh d?ng khác

S? d?ng trình xem INDD ho?c trình ch?nh s?a t? bên trên s? cho phép m?i ng??i chuy?n ??i ?u?i file INDD sang ??nh d?ng khác, nh?ng nh? m?i ng??i s? th?y bên d??i, m?t s? chuy?n ??i ?u?i yêu c?u nhi?u c?ng vi?c h?n m?t chút.

File INDD th??ng ???c chuy?n ??i ?u?i thành PDF. C? InDesign và WeAllEdit ??u có th? làm ???c ?i?u ?ó.

C?ng trong InDesign, trong menu File > Export, là tùy ch?n ?? xu?t file INDD sang JPG, EPS, EPUB, SWF, FLA, HTML, XML và IDML.

M?i ng??i có th? ch?n ??nh d?ng ?? chuy?n ??i ?u?i file INDD sang b?ng cách thay ??i tùy ch?n “Save as type“.

File indd là gì?

Công nghệ tác động đĩaN?u ?ang chuy?n ??i ?u?i INDD sang JPG, m?i ng??i s? th?y r?ng có m?t s? tùy ch?n tùy ch?nh mà m?i ng??i có th? ch?n nh? ch? xu?t m?t vùng ch?n ho?c toàn b? tài li?u. m?i ng??i c?ng có th? thay ??i ch?t l??ng và ?? phan gi?i hình ?nh.

M?i ng??i c?ng có th? chuy?n ??i ?u?i file INDD sang ??nh d?ng Microsoft Word nh? DOC ho?c DOCX, nh?ng s? khác bi?t v? ??nh d?ng có th? khi?n k?t qu? tr?ng kh?ng chu?n.

Xem thêm: H?ng Foxit v?a vá l? h?ng b?o m?t trên ph?n m?m PDF Reader

Tuy nhiên, n?u m?i ng??i mu?n làm ?i?u này, tr??c tiên m?i ng??i nên xu?t INDD sang PDF (s? d?ng InDesign) và sau ?ó ??a file PDF ?ó vào trình chuy?n ??i ?u?i PDF sang Word ?? k?t thúc quá trình chuy?n ??i ?u?i.

InDesign kh?ng có tùy ch?n xu?t INDD sang PPTX c? th? ?? s? d?ng tài li?u v?i PowerPoint. Tuy nhiên, t??ng t? nh? nh?ng gì ???c gi?i thích ? trên v? cách s? d?ng file v?i Word, h?y b?t ??u b?ng cách xu?t file sang PDF.

Sau ?ó, m? file PDF b?ng Adobe Acrobat và s? d?ng menu File > Save As Other > Microsoft PowerPoint Presentation c?a Acrobat ?? l?u nó d??i d?ng file PPTX.

N?u c?n file PPTX ? ??nh d?ng MS PowerPoint khác nh? PPT, m?i ng??i có th? s? d?ng chính PowerPoint ho?c trình chuy?n ??i ?u?i tài li?u mi?n phí ?? chuy?n ??i ?u?i file.

Ph?n m?m iXentric SaveBack chuy?n ??i ?u?i INDD thành IDML n?u m?i ng??i c?n s? d?ng file trong InDesign CS4 tr? lên.

Công nghệ tác động đĩaFile IDML là file Adobe InDesign Markup Language ???c nén ? d?ng ZIP s? d?ng file XML ?? ??i di?n cho tài li?u InDesign.

N?u m?i ng??i ?ang s? d?ng máy Mac, file có th? ???c chuy?n ??i ?u?i thành PSD ?? dùng trong Adobe Photoshop.

Tuy nhiên, m?i ng??i kh?ng th? làm ?i?u này v?i InDesign ho?c b?t k? ch??ng trình nào khác ???c ?? c?p ? trên.

4.T?i ph?n m?m chuy?n ??i ?u?i INDD

M?i ng??i có th? s?a m?t file INDD b? h?ng b?ng Stellar Phoenix InDesign Repair. Nó s? giúp m?i ng??i kh?i ph?c m?i layer, v?n b?n, ??i t??ng, bookmark, hyperlink (siêu liên k?t) và nh?ng th? t??ng t?.

Link t?i Stellar Phoenix InDesign Repair
http://www.tucows.com/preview/1594376/Stellar-Phoenix-InDesign-Repair

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment