Raspberry Pi là gì và ???c ?ng d?ng ra sao?

raspberry pi

Raspberry Pi là m?t máy tính r?t nh? g?n, kích th??c hai c?nh nh? b?ng kho?ng m?t cái th? ATM. Nó ch?y h? ?i?u hành Linux. Chi?c máy tính nh? này ???c phát tri?n b?i Raspberry Pi Foundation – m?t t? ch?c phi l?i nhu?n. Các b?n có th? s? d?ng Raspberry Pi nh? m?t máy vi tính b?i ng??i ta ?? tích h?p m?i th? c?n thi?t trong ?ó. B? x? lí SoC Broadcom BCM2835 c?a nó bao g?m CPU, GPU, RAM, khe c?m th? microSD, Wi-Fi, Bluetooth và…

??c ti?p

L? h?ng b?o m?t c?a Intel ?? ?nh h??ng ??n m?t s? bo m?ch ch?, h? th?ng máy ch? và compute module ra sao?

l? h?ng b?o m?t

L? h?ng b?o m?t mà Intel v?a c?nh báo r?t nghiêm tr?ng và hi?m g?p. Nh?ng nó ?? ?nh h??ng ??n m?t s? bo m?ch ch?, h? th?ng máy ch? và compute module c?a h?ng. L? h?ng này có th? cho phép hacker t? xa chi?m quy?n qu?n tr?. L? h?ng b?o m?t ?? ?nh h??ng nghiêm tr?ng nh? th? nào? Tình hình chung [Tìm hi?u thêm]: C?p nh?t ki?n th?c IT hàng ngày L? h?ng b?o m?t CVE-2020-8708 có ?i?m CVSS là 9,6 trên 10 và ?? có b?n…

??c ti?p