File INDD là gì m?i ng??i bi?t ch?a?

File indd là gì?

File INDD là gì? – InDesign s? d?ng các file này khi s?n xu?t báo, sách, tài li?u qu?ng cáo và nh?ng b? c?c chuyên nghi?p khác. M?t s? t?p tin InDesign Document có th? ch? s? d?ng 3 ch? cái trong ph?n m? r?ng file, là .IND, nh?ng chúng v?n ? cùng m?t ??nh d?ng. Cùng Pakistantimes tìm hi?u nhé! 1.File INDD là gì? File có ph?n m? r?ng INDD là file InDesign Document, ???c t?o và s? d?ng ph? bi?n nh?t trong Adobe InDesign. File l?u tr? n?i…

??c ti?p

H?ng Foxit v?a vá l? h?ng b?o m?t trên ph?n m?m PDF Reader

ph?n m?m Foxit Reader

Foxit Reader là ph?n m?m ??c file PDF ?a ng?n ng? c?a c?ng ty ph?n m?m Foxit Software. Foxit Reader ???c ?a chu?ng vì th?i gian kh?i ??ng nhanh chóng và kích th??c nh? g?n. ?ng d?ng này ch?y ???c trong nhi?u n?n t?ng h? ?i?u hành khác nhau, trong ?ó có h? ?i?u hành Microsoft Windows. Cùng Pakistantimes tìm hi?u nhé! C?ng ty Foxit Software v?a phát hành b?n vá l?i Foxit vá l? h?ng ph?n m?m ??c PDF Reader Nhà phát tri?n ph?n m?m PDF Foxit này v?a…

??c ti?p

Microsoft phát hành b?n c?p nh?t vá 129 l? h?ng b?o m?t

Microsoft phát hành b?n c?p nh?t vá 129 l? h?ng b?o m?t– Microsoft v?a phát hành m?t lo?t b?n c?p nh?t b?o m?t m?i ?? kh?c ph?c t?ng c?ng 129 l? h?ng b?o m?t?m?i ???c phát hi?n, ?nh h??ng ??n các phiên b?n khác nhau c?a h? ?i?u hành Windows và các ph?n m?m liên quan. 1/T?ng quan Trong s? 129 l?i này, 23 l?i ???c li?t kê ? m?c ?? nghiêm tr?ng, 105 l?i quan tr?ng và m?t ? m?c ?? nghiêm tr?ng v?a ph?i. Các s?n ph?m c?a…

??c ti?p

Microsoft Flight Simulator xu?t hi?n Godzilla

Microsoft Flight Simulator xu?t hi?n Godzilla – Th? gi?i bao lao ???c tái hi?n g?n nh? 100% toàn b? b? m?t trái ??t ngoài ??i th?c, Microsoft Flight Simulator th?c s? ?? t?o ???c ?n t??ng v?i r?t nhi?u game th? th? gi?i. K? c? khi h? kh?ng ph?i là fan c?a dòng game m? ph?ng lái máy bay. Và v?i m?t th? gi?i r?ng l?n nh? v?y, có r?t nhi?u ?i?u mà các game th? có th? khám phá. Ngay c? tòa nhà h?n 200 t?ng do l?i ?ánh…

??c ti?p

? c?ng SSD Samsung 980 Pro PCIe 4.0 m?i có t?c ?? ??c lên ??n 7000 MB/s

? c?ng SSD Samsung 980 Pro PCIe 4.0 – Nh? chúng ta ?? bi?t, Samsung là m?t trong nh?ng h?ng s?n xu?t ? SSD hàng ??u trên th? gi?i nh?ng so v?i m?t s? tên tu?i khác thì h?ng có ph?n ?i sau h?n ? ? PCle 4.0. Th?ng tin s? l??c T?i tri?n l?m th??ng m?i CES 2020, Samsung ?? gi?i thi?u ? ??a PCle Gen 4 ??u tiên c?a mình ?ó là ? c?ng SSD 980 Pro (hi?n t?i s?n ph?m v?n ch?a b?t ??u s?n xu?t ??i…

??c ti?p

Instagram b? phát hi?n v?n gi? l?i hình ?nh và tin nh?n c?a ng??i dùng, khi h? ?? xóa

Instagram tuyên b? các d? li?u ng??i dùng sau khi ?? xóa s? ???c l?u l?i trên máy ch? c?a h?ng 90 ngày tr??c khi ???c xóa hoàn toàn. Tuy nhiên khi t?i v? toàn b? d? li?u t? tài kho?n Instagram, nhà nghiên c?u Saugat Pokharel phát hi?n nh?ng hình ?nh và tin nh?n mà anh ?? xóa tr??c ?ó v?n còn t?n t?i. ?i?u này ??ng ngh?a các n?i dung mà ng??i dùng ?? xóa trên tài kho?n, nh? hình ?nh, n?i dung tin nh?n… v?n ???c l?u…

??c ti?p

Phát hi?n nhi?u Amazon Machine Images có ch?a m? ??c, các máy ch? ?i?n toán ?ám may c?a doanh nghi?p b? ?e d?a

AMIs – Amazon Machine Images là m?t d?ng ??c bi?t c?a ch??ng trình Virtual Appliance, th??ng ???c dùng ?? ?i?u hành máy ch? ?o ?i?n toán ?ám may EC2 Instance. Virtual Appliance (VA) là s? tích h?p c?a h? ?i?u hành và các ?ng d?ng thành m?t ??n v? duy nh?t, ta t?m g?i là máy ?o chuyên d?ng. Nói m?t cách d? hi?u, thì AMIs chính là h? ?i?u hành mà b?n l?a ch?n s? d?ng khi kh?i t?o máy ch? ?o Instance. ?? ti?t ki?m th?i gian c?ng…

??c ti?p

Radeon RX 5300 – bi?n th? c?t gi?m c?a RX 5500 XT, giá d??i 150 USD – S?n ph?m AMD m?i ra m?t

Radeon RX 5300 – bi?n th? c?t gi?m c?a RX 5500 XT, giá d??i 150 USD – S?n ph?m AMD m?i ra m?t. [Xem thêm]: C?p nh?t ki?n th?c IT t?i ?ay T??ng ch?ng RX 5500 XT là phiên b?n th?p nh?t c?a dòng Radeon RX 5000 series thì AMD ?? v?a ra m?t. Thêm m?t phiên b?n còn th?p h?n c? RX 5500 XT là RX 5300 – dòng GPU h??ng ??n nhóm ng??i dùng h?ng g?i là “Casual gamer”. Giá bán c?a dòng Radeon RX 5300 s? kho?ng…

??c ti?p

Internet cáp quang nhanh nh?t th? gi?i có th? t?i ???c game 2 tri?u GB trong vòng 12 giay

Công nghệ tác động đĩaCác nhà nghiên c?u v?a tìm ra gi?i pháp t?ng t?c ?? Internet cáp quang lên g?n 18.000 l?n so v?i m?ng th??ng m?i nhanh nh?t hi?n nay. H?y t??ng t??ng m?t b? phim, hàng nghìn cu?n sách m?t ch?a ??y m?t giay ?? t?i. ?ó là nh?ng gì các nhà nghiên c?u t?i ??i h?c College London (UCL) có th? làm nh? t?o ra m?ng Internet có t?c ?? nhanh nh?t th? gi?i. Internet cáp quang m?i ???c t?o ra này nhanh nh? th? nào?! Nhóm nghiên c?u g?m…

??c ti?p

Microsost v?a phát hành b?n vá l?i kh?n c?p cho Windows 8.1 và Server 2012 R2

microsoft phát hành b?n vá l?i

Công nghệ tác động đĩaMicrosoft v?a phát hành b?n vá l?i ph?n m?m kh?n c?p cho các h? th?ng Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 ?? vá l?i hai l? h?ng chi?m quy?n qu?n tr?. Các l? h?ng Hai l? h?ng ??u n?m trong D?ch v? truy c?p t? xa RAS (Remote Access Service). L? h?ng ??u tiên, CVE-2020-1530 ???c kích ho?t khi Windows Remote Access x? ly b? nh? kh?ng ?úng cách. Hacker s? c?n có quy?n th?c thi trên h? th?ng và ch?y m?t ?ng d?ng t? t?o…

??c ti?p