Cách update BIOS cho bo m?ch ch? ASRock

Update BIOS cho bo m?ch ch? ASRock – Nh? chúng ta ?? bi?t, BIOS ? ?ay là vi?t t?t c?a c?m t? ti?ng Anh (Basic Input/Output System) có ngh?a là H? th?ng xu?t nh?p c? b?n.

Công nghệ tác động đĩaVà BIOS la? pha?n mê?m ?a?u tiê?n ma? ma?y ti?nh se? ch?y khi kh?i ???ng, tr???c t?t c? các thi?t b? khác trong máy tính nh? CPU, GPU và chipset bo m?ch ch?.

Công nghệ tác động đĩaTrong nhi?u tính hu?ng x?y ra, vi?c nang c?p BIOS là c?n thi?t, ch?ng h?n nh? giúp cho vi?c ch?y các chip x? ly m?i ra.

Công nghệ tác động đĩaHo?c c?i thi?n hi?u n?ng h? th?ng, t?ng tính t??ng thích và s?a ??i các l?i do các b?n BIOS c? gay ra.

Update BIOS kh?ng khó, nh?ng v?i nhi?u ng??i m?i b?t ??u thì hi?n nhiên là s? khó kh?n do ch?a bi?t b?t ??u t? ?au.

Công nghệ tác động đĩa??c bi?t ?ó là giao di?n s? d?ng và các th?c ti?n hành ? m?i lo?i Main c?a t?ng th??ng hi?u l?i khác nhau.

Công nghệ tác động đĩaVì v?y, ngày h?m nay Pakistantimes s? h??ng d?n cho các b?n cách update BIOS trên th??ng hi?u bo m?ch ch? ASRock.

Các b??c th?c hi?n update BIOS

Tr??c tiên, ?? cho vi?c Update BIOS ???c an toàn nh?t và ?n ??nh nh?t. Các b?n làm theo các b??c nh? sau:

? Load Default l?i Bios, tr? các thi?t l?p v? m?c ??nh. Ho?c clear Bios b?ng jumper / tháo pin.

Công nghệ tác động đĩa? T?t máy và rút ?i?n, b?m gi? nút ngu?n t? 5 t?i 10s ?? x? ?i?n

Công nghệ tác động đĩaLàm nh? v?y khi update Bios m?i s? l?u các giá tr? m?i nh?t.

Tránh v?n ?? l?i phát sinh nh? tr??ng h?p c?a khách hàng trên ho?c s? d?ng kh?ng ?n ??nh khi các giá tr? c? kh?ng ???c thay ??i.

Công nghệ tác động đĩaSau ?ó, h?y trang b? ngay cho mình m?t chi?c USB b?t kì(ít nh?t là 4GB) và ??nh d?ng nó ? FAT 32 nh? hình sau:

Ti?n hành download BIOS m?i cho Mainboard t?i trang ch?, ví d? bo m?ch ch? ASRock X370 TaichiCông nghệ tác động đĩa ch?ng h?n.

Công nghệ tác động đĩaCách ??n gi?n nh?t ?ó chính là vào trang ch? c?a nhà s?n xu?t ?? download, b?ng cách lên Google và g? tên Main, r?i vào ph?n Support / Download ?? down BIOS v?.

ASRock có 3 b?n BIOS s? d?ng cho 3 m?i tr??ng H? ?i?u hành: M?i tr??ng Window, m?i tr??ng DOS và m?i tr??ng s? d?ng tool Instant Flash s?n có trong BIOS.

S? d?ng tính n?ng s?n có b?ng c?ng c? Instant Flash trong BIOS

[Xem thêm]: L?i máy tính kh?ng lên màn hình, máy tính và chu?t

Công nghệ tác động đĩa? ?ay, trong khu?n kh? bài vi?t, Pakistantimes s? h??ng d?n s? d?ng tính n?ng s?n có b?ng c?ng c? Instant Flash trong BIOS.

Công nghệ tác động đĩa?ay là tính n?ng hay ???c s? d?ng nh?t vì nó ??n gi?n, thu?n ti?n, an toàn.

Công nghệ tác động đĩaTi?n hành tìm b?n BIOS dành cho c?ng c? Instant Flash và t?i nó v? (hai server là Global và China, b?n có th? download ? ?au c?ng ???c).

Ti?p t?c l?u b?n BIOS ?ó vào ? ??a c?ng, USB, ? ??a m?m… ho?c b?t kì thi?t b? l?u tr? nào ? ??nh d?ng FAT32 nh? ?? nói ? trên.

Công nghệ tác động đĩaSau ?ó b?m b?m phím F2 ho?c Del ?? vào BIOS.

N?u BIOS ?ang ?? ch? ?? EZ Mode thì b?m F6 ?? vào Advanced Mode r?i tìm theo ???ng d?n: Tool > Instant Flash.

ASRock Instant Flash s? t? ??ng phát hi?n t?t c? các thi?t b? và s? li?t kê phiên b?n BIOS phù h?p cho bo m?ch ch? c?a các b?n.

Ch?n ?úng b?n BIOS ???c l?u tr? r?i enter và th?c hi?n theo các b??c kho?ng 3P là ok, sau ?ó máy s? kh?i ??ng l?i. Quá trình update BIOS hoàn t?t.

L?u y là ??ng có làm m?t ?i?n trong quá trình update, b?i quá trình update BIOS s? th?t b?i và h? th?ng kh?ng kh?i ??ng ???c.

Công nghệ tác động đĩaSau bài vi?t này, hy v?ng các b?n có th? t? mình update ???c BIOS c?a dòng mainboard ASRock.

Công nghệ tác động đĩaChúc các b?n thao tác thành c?ng!

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment