H??ng d?n cách t?t tính n?ng ngu?n ch? c?ng USB khi shutdown máy tính trên mainboard ASUS

T?t tính n?ng ngu?n ch? c?ng USB khi shutdown máy tính trên mainboard ASUS – ?ay là tính n?ng On Off Charge, ki?u t? s?c ?i?n tho?i hay thi?t b? ngo?i vi th?ng qua các k?t n?i USB trên Mainboard c?a các h?ng.

S? l??c

Công nghệ tác động đĩaM?i h?ng có cách ??t tên khác nhau nh?ng nguyên ly ho?t ??ng khá gi?ng nhau.

Công nghệ tác động đĩaTuy nhiên, tính n?ng này dù h?u ích l?i v? tình gay phi?n toái cho ng??i nhi?u dùng.

Công nghệ tác động đĩaB?i vì khi mà c? t?t máy thì ?èn led trên chu?t và bàn phím v?n sáng r? nh? ban ngày gay ra s? khó ch?u.

H?m nay mình s? h??ng d?n cho các b?n cách t?t tính n?ng này trên bo m?ch ch? ASUS, bài vi?t minh h?a trên BIOS c?a s?n ph?m ASUS X570-F Strix Gaming.

[Xem thêm]: H??ng d?n thêm IDM vào Chrome

Cách th?c hi?n

Công nghệ tác động đĩaTr??c tiên, n?u máy tính ?ang ho?t ??ng thì các b?n kh?i ??ng l?i máy, còn n?u máy tính ch?a b?t thì c? t? tin b?m nút ngu?n.

Sau ?ó b?m liên t?c phím Del ho?c F2 ?? ti?n hành vào BIOS.

Sau khi màn hình BIOS hi?n ra, lúc này nó ?ang ? ch? ?? Easy Mode, các b?n b?m phím F7 ?? vào giao di?n nang cao (Advanced Mode).

?? ?T?t tính n?ng ngu?n ch?

B??c ti?p theo, các b?n di chu?t ho?c dùng phím phím m?i tên ?? di chuy?n t?i tab Advanced và tìm t?i m?c APM Configuration.

T?i m?c APM Configuration, ta tìm m?c ErP Ready và ta ch?n nó thành DisabledCông nghệ tác động đĩa nh? ?nh minh h?a.

Gi?i thích thêm m?t chút, ErPCông nghệ tác động đĩa là yêu c?u v? m?t k? thu?t nh?m mang l?i hi?u qu? n?ng l??ng c?a S?n ph?m liên quan ??n yêu c?u n?ng l??ng t?i Chau ?u.

T?t tính n?ng ngu?n ch?

B?m phím ECS ho?c dùng chu?t ?? quay tr? l?i tab Advanced và tìm t?i m?c Onboard Devices Configuration.

T?i m?c Onboard Devices Configuration tìm t?i USB power delivery in Soft Off State (S5) và ??t ph?n này thành Disabled.

Nh?n phím F10 ?? Save l?i BIOS r?i kh?i ??ng l?i.

[Xem thêm]: Cách g? ph?n m?m Avast free antivirus ??n gi?n

Công nghệ tác động đĩaN?u nh? th?c hi?n các b??c này mà bo m?ch ch? t?t tính n?ng ngu?n ch? c?a c?ng USB.

Thì các b?n kh?ng ph?i làm b??c ti?p theo.

Công nghệ tác động đĩaCòn n?u nh? bo m?ch ch? ch?a t?t ???c thì ti?n hành làm thêm m?t vài b??c nh? bên d??i n?a.

Kh?i ??ng vào Windows và tìm m?c Power Options (vào Control Panel ho?c kick chu?t ph?i vào nút Start d??i góc trái màn hình và ch?n Power Options).

Ti?p t?c tìm theo ???ng d?n sau :

Power & Sleep > Additional power Settings > Choose what the power buttons do > Change settings that are currently unavailable > b? d?u check c?a m?c Turn on fast startup.

Cu?i cùng là b?m nút Save ChangesCông nghệ tác động đĩa [L?u thay ??i], nh? trong hình bên d??i, lúc này chúng ta hoàn thành vi?c cài ??t cách t?t ngu?n ch? c?ng USB trên bo m?ch ch? ASUS.

T?t tính n?ng ngu?n ch?

K?t lu?n

Công nghệ tác động đĩaHy v?ng qua bài vi?t này, các b?n có th? d? dàng t?t tính n?ng ngu?n ch? c?ng USB trên mainboard ASUS.

Công nghệ tác động đĩaChúc các b?n thành c?ng!

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment