6 cách s?a l?i System Service Exception trên Windows 10 8 7

H?m nay, qua bài vi?t này t?i xin chia s? 6 cách s?a l?i System Service Exception trên Windows, l?i gay ra hi?n t??ng màn hình xanh.

M?c dù kh?ng ph? bi?n nh?ng l?i màn hình xanh ch?t chóc (BSOD) v?n x?y ra trong Windows 10, kh?ng gi?ng v?n b?n tr?ng n?n màu xanh lam mà các phiên b?n Windows c? h?n hi?n th? khi h? th?ng g?p s? c? thì (BSOD) l?i màn hình xanh c?a Windows 10 ??n gi?n và d? kh?c ph?c s? c? h?n.

M?t l?i BSOD trên Win 10 hay x?y ra ?ó là System Service Exception. H?u h?t m?i ng??i kh?ng th? hi?u l?i này có ngh?a là gì và cách kh?c ph?c nó nh? th? nào.

Công nghệ tác động đĩaN?u m?i ng??i c?ng ?ang g?p ph?i lo?i l?i BSOD này trên PC / Laptop Windows thì d??i ?ay là nguyên nhan và gi?i pháp kh?c ph?c l?i System Service Exception.

Khi máy vi tính phát sinh l?i màn hình xanh

H?y g?i ngay, chúng t?i s? ??n nhanh

1. L?i System Service Exception trên Windows 10 là gì?

Trong Windows 10 thì BSOD gay ra b?i l?i System Service ExceptionCông nghệ tác động đĩa khó gi?i quy?t m?t cách b?t th??ng.

??ng quá ng?c nhiên n?u l?i màn hình xanh (BSOD)Công nghệ tác động đĩa nghe quen thu?c, nó ?? t?n t?i trên Windows trong nhi?u th?p k?.

M?c dù nghe có v? chung chung nh?ng b? ph?n k? thu?t c?a Microsoft gi?i thích r?ng BSOD th??ng x?y ra khi m?t ti?n trình ch?y trên PC c?a m?i ng??i ?ang c? g?ng chuy?n t? “m? kh?ng ??c quy?n (non-privileged) sang m? ??c quy?n (privileged code)”.

Windows c?ng nh? t?t c? các h? ?i?u hành ??u có c?p ?? b?o m?t dành cho các quy trình h? th?ng khác nhau ?? ??m b?o ch? m? phù h?p m?i có th? ch?y vào ?úng th?i ?i?m và ?úng quy trình.

Khi kh?ng thành c?ng vì b?t k? ly do gì, các l?i nh? th? này x?y ra ?? ng?n quá trình gay h?i cho h? th?ng c?a m?i ng??i. Th?t kh?ng may là có th? có b?t k? nguyên nhan nào ??ng sau ?i?u này.

?ó có th? là l?i x?y ra m?t l?n do l?i trong chính Windows ho?c có th? do trình ?i?u khi?n (driver) l?i th?i, t?p h? th?ng b? h?ng ho?c ?ng d?ng gi? m?o c? g?ng truy c?p và ch?y m? Windows ???c b?o v?.

Công nghệ tác động đĩa?? giúp m?i ng??i gi?i quy?t v?n ?? này thì d??i ?ay là m?t s? h??ng d?n s?a l?i m?i ng??i có th? th?.

>>>Xem thêm: Microsoft phát hành b?n vá l?i cho windows 8.1 và win server 2012 R2

2. Cách s?a l?i System Service Exception trong Windows 10

2.1.Cách 1: C?p nh?t trình ?i?u khi?n Driver cho máy tính

Công nghệ tác động đĩa?ay là m?t ph?n m?m quan tr?ng b?c nh?t trong máy tính.

Driver hay trình ?i?u khi?n, gi?ng nh? b?n khai báo v?i máy tính thi?t b? ?ó là gì, ?? máy tính hi?u và ch?p nh?n nó và ta có th? dùng thi?t b? ?y th?ng qua driver.

B?n g?p khó kh?n, kh?ng th? cài ??t Driver?

G?i ngay, chúng t?i s? ??n t?n nhà cài driver giúp b?n ?? s?a l?i máy tính này

2.2.Cách 2: Ch?y c?ng c? ki?m tra trình ?i?u khi?n (Driver) Windows

M? h? th?ng ???c b?o v? th??ng ch? có th? ???c truy c?p b?i các quy trình ho?c thi?t b? h? th?ng nh?t ??nh, ?ó là ly do t?i sao trình ?i?u khi?n ph?n c?ng th??ng gay ra l?i System Service Exception trong Windows 10 7 8, vì chúng n?m trong s? các ?ng d?ng c?a bên th? ba có th? th?c hi?n ?i?u này.

Ngay c? trình ?i?u khi?n thi?t b? m?i c?ng có th? gay ra l?i BSOD này, do ?ó t?t nh?t m?i ng??i nên ch?y c?ng c? Windows Driver VerifierCông nghệ tác động đĩa ?? ki?m tra.

?ay là m?t c?ng c? kh?c ph?c s? c? ???c thi?t k? ?? ki?m tra c?ng th?ng (Test Stress) trình ?i?u khi?n h? th?ng c?a m?i ng??i.

Tuy nhiên h?y can nh?c tr??c khi s? d?ng vì c?ng c? này ???c thi?t k? ?? tìm và t?o l?i chính các ly do gay ra l?i System Service ExceptionCông nghệ tác động đĩa, do ?ó m?i ng??i kh?ng nên áp d?ng khi máy tính v?n ?ang ho?t ??ng ?n ??nh nhé.

Trình ki?m tra Driver t?n t?i d??i d?ng t?p h? th?ng trong th? m?c Windows/System32 c?a m?i ng??i. ?? ch?y nó h?y th?c hi?n theo các thao tác d??i ?ay.

-B??c 1: click chu?t ph?i vào menu B?t ??u (Start) c?a Windows và ch?n Windows PowerShell (Admin) ?? m? c?a s? PowerShell nang cao.

-B??c 2: Nh?p cú pháp sau r?i b?m Enter: verifier

Thao tác này s? kh?i ch?y c?ng c? Driver Verifier Tool trong m?t c?a s? m?i.

Công nghệ tác động đĩa-B??c 3: Click ch?n Create standard settings r?i b?m Next ?? ti?p t?c.

Công nghệ tác động đĩa-B??c 4: ?? ki?m tra t?t c? các trình ?i?u khi?n (Driver) trên PC c?a m?i ng??i, h?y ch?n tùy ch?n Automatically select all drivers installed on this computer r?i nh?n Finish.

Công nghệ tác động đĩaN?u m?i ng??i mu?n ki?m tra m?t trình ?i?u khi?n c? th?, h?y ch?n Select driver names from a list sau ?ó nh?n Next (Ti?p theo).

-B??c 5: N?u m?i ng??i ?? ch?n tùy ch?n Select driver names from a list thì h?y th?c hi?n b??c n?m này, ch?n nh?ng trình ?i?u khi?n mu?n ki?m tra trong danh sách r?i nh?n Finish (K?t thúc).

Công nghệ tác động đĩa-B??c 6: Quá trình ki?m tra s? b?t ??u sau khi m?i ng??i nh?n Finish (K?t thúc), kh?i ??ng l?i PC c?a m?i ng??i ?? b?t ??u ki?m tra.

M?i ng??i s? bi?t trình ?i?u khi?n nào gay ra s? c? vì c?ng c? Driver Verifier Manager s? c? tình gay ra BSOD trong quá trình th? nghi?m.

Khi ?? n?m r? Driver (Trình ?i?u khi?n) nào b? l?i thì ta s? d?a vào ?ó ?? xem xét c? Driver và ph?n c?ng c?a thi?t b? ?ó, thay th? ho?c s?a ch?a chúng.

-B??c 7: m?i ng??i có th? xem k?t qu? ki?m tra và th?ng kê b?ng cách m? c?a s? Windows PowerShell m?i ( click chu?t ph?i vào menu Start -> Windows PowerShell (Admin) ), sau ?ó nh?p: verifier /query -> nh?n Enter.

-B??c 8: ?? d?ng quá trình ki?m tra m?c ?? c?ng th?ng (Stress test) trình ?i?u khi?n, h?y nh?p: verifier /reset t?i c?a s? PowerShell và nh?n enter sau ?ó kh?i ??ng l?i PC.

2.3.Cách 3: Ch?y c?ng c? CHKDSK và SFC

S? c? v?i ? ??a ho?c t?p h? th?ng c?a m?i ng??i có th? gay ra l?i System Service Exception trên Windows 10. m?i ng??i có th? ch?y các l?nh chkdsk và sfc t? m?t dòng l?nh nang cao ho?c c?a s? Windows PowerShell ?? ki?m tra l?i xem có ?úng nh? v?y kh?ng.

Công nghệ tác động đĩa-B??c 1: click chu?t ph?i vào menu B?t ??u (Start) c?a Windows và ch?n Windows PowerShell (Admin) ?? m? c?a s? PowerShell nang cao.

-B??c 2: ?? ki?m tra l?i ? ??a h? th?ng Windows c?a m?i ng??i, h?y nh?p: chkdsk / r và nh?n enter.

-B??c 3: Nh?n phím Y ?? xác nh?n r?ng m?i ng??i mu?n lên l?ch ki?m tra h? th?ng t?p khi kh?i ??ng l?i PC l?n sau.

Công nghệ tác động đĩaSau khi kh?i ??ng l?i, c?ng c? này s? t? ??ng kh?c ph?c m?i s? c? v?i ? ??a h? th?ng c?a m?i ng??i mà nó phát hi?n.

-B??c 4: ?? ki?m tra tính toàn v?n c?a các t?p Windows c?a m?i ng??i, h?y nh?p sfc / scannow t? c?a s? PowerShell.

Công nghệ tác động đĩaC?ng gi?ng nh? c?ng c? chkdsk, c?ng c? này s? t? ??ng phát hi?n b?t k? t?p h? th?ng nào b? thi?u và s?a chúng n?u có th?.

>>>Xem thêm: L?i máy tính kh?ng lên màn hình, bàn phím và chu?t

2.4.Cách 4: ??t l?i ho?c cài ??t l?i Windows 10

Công nghệ tác động đĩaKhi v?n th?t b?i và n?u m?i ng??i ?? lo?i tr? s? c? v?i chính ph?n c?ng c?a t?i thì vi?c ??t l?i Windows 10 v? tr?ng thái m?c ??nh (ho?c xóa và cài ??t l?i hoàn toàn) có th? lo?i b? m?i xung ??t gay ra l?i BSOD này.

Công nghệ tác động đĩa* L?u y: Khi quá trình này b?t ??u thì kh?ng th? hoàn toác vì v?y h?y ??m b?o r?ng m?i ng??i ?? sao l?u PC c?a t?i tr??c.

Công nghệ tác động đĩa-B??c 1: B?m t? h?p phím Windows + I ?? m? Settings Apps, ti?p theo h?y ch?n Update & Security.

-B??c 2: Ch?n Recovery sau ?ó b?m vào nút Get started ?? b?t ??u kh?i ph?c cài ??t g?c PC c?a m?i ng??i.

2.5.Cách 5: Cài l?i h? ?i?u hành Windows 10 ?? ng?n l?i màn hình xanh BSOD System Service Exception

Công nghệ tác động đĩaN?u sau khi áp d?ng toàn b? ph??ng pháp trên mà v?n kh?ng th? kh?c ph?c l?i System Service Exception, h?y th? bi?n pháp m?nh này.

Ghost Win là ph??ng th?c cài l?i h? ?i?u hành m?t cách r?t nhanh mà ai c?ng có th? làm ???c, vì th? m?i ng??i h?y th?c hi?n cài l?i h? ?i?u hành v?i ph??ng pháp này ?? s?a l?i System Service ExceptionCông nghệ tác động đĩa nhanh nh?t nhé.

Ph??ng pháp này khá gi?ng v?i cách 4 bên trên, tuy nhiên nó m?nh m? h?n nhi?u vì xóa toàn b? Windows và cài l?i ch? d??i 15 phút, tr??c khi làm m?i ng??i c?ng nên sao l?u nh?ng d? li?u quan tr?ng trong phan vùng ch?a h? ?i?u hành.

H?y g?i ngay d?ch v? cài Win t?i nhà

Ch? 200K

2.6.Cách 6: C?p nh?t Windows 10

Công nghệ tác động đĩa?ay là cách s?a l?i ??n gi?n ??i v?i nhi?u ng??i, truy c?p nhanh vào menu cài ??t Windows ?? c?p nh?t PC c?a m?i ng??i có th? là t?t c? nh?ng gì m?i ng??i c?n ?? kh?c ph?c l?i System Service Exception.

Microsoft th??ng xuyên ??a ra các b?n s?a l?i và c?i ti?n quan tr?ng cho Windows, ??c bi?t là ??i v?i ph?n c?ng m?i.

?i?u này bao g?m các b?n c?p nh?t trình ?i?u khi?n m?i cho các thành ph?n h? th?ng khác nhau c?a m?i ng??i.

Công nghệ tác động đĩa?? c?p nh?t Windows 10, m?i ng??i h?y tham kh?o bài vi?t cách update Windows 10 ho?c làm nhanh theo các b??c sau:

-B??c 1: B?m t? h?p phím Windows + I ?? m? Settings (Cài ??t).

-B??c 2: click vào Update & Security (C?p nh?t & B?o m?t).

Công nghệ tác động đĩa-B??c 3: Nh?n vào Windows Update.

Công nghệ tác động đĩa-B??c 4: click vào nút Check for update (Ki?m tra b?n c?p nh?t).

Sau khi m?i ng??i hoàn thành các b??c này, b?n c?p m?i nh?t có th? s? gi?i quy?t s? c? System Service Exception trên máy tính c?a m?i ng??i.

Pakistantimes chúc m?i ng??i thao tác thành c?ng nhé

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment