Cách g? ph?n m?m avast free antivirus ??n gi?n nh?t

Làm th? nào ?? g? cài ??t Avast Antivirus? G? cài ??t Avast có làm máy tính c?a b?n b? h?ng hay kh?ng? ??ay là nh?ng cau h?i có khá nhi?u b?n th?c m?c trong th?i gian g?n ?ay. Trong bài vi?t này Pakistan TimesCông nghệ tác động đĩa s? gi?i thi?u cho b?n cách g? ph?n m?m v?i quy trình chi ti?t nh?t.

Cách g? ph?n m?m avast free antivirus

M?t ?i?u c?n nh? là m?t khi b?n g? cài ??t ph?n m?m ch?ng vi rút avast là nên l?a ch?n ngay nh?ng phiên b?n b?o v? máy tính khác ?? thay th?, tránh tr??ng h?p máy tính b? nhi?m m? ??c sau này. M?t s? ph?n m?m ch?t l??ng khác mà b?n có th? l?a ch?n nh? : Avria, AVG, CMC, hay BitDefender,…

Quy trình g? cài ??t Avast t?ng b??c

B??c 1:

??i v?i Windows 10 M? menu Windows Start c?a b?n và ch?n Cài ??t(Setting), sau ?ó nh?p vào H? th?ng(System), và sau ?ó nh?p vào ?ng d?ng & Tính n?ng(Apps & Features) c?a ?ng d?ng trên menu bên trái. Tìm ph?n m?m Avast và nh?p vào g? cài ??t(uninstall).

G? ph?n m?m Avast trên win 10
G? ph?n m?m Avast trên win 10

Công nghệ tác động đĩa??i v?i Windows 7, b?n vào Control Panel, sau ?ó là Ch??ng trình và tính n?ng(Program and feature), sau ?ó tìm Avast Antivirus.

G? Avast trên win 7
G? Avast trên win 7

B??c 2:Công nghệ tác động đĩa Windows UAC (Ki?m soát tài kho?n ng??i dùng) s? yêu c?u b?n xác nh?n r?ng b?n c?n ??ng y hay kh?ng ?? g? cài ??t ph?n m?m ch?ng vi-rút avast.

B??c 2

B??c 3: B?n s? nh?n ???c m?t b?ng ?i?u khi?n yêu c?u g? cài ??t ph?n m?m Avast.

B??c 3

B??c 4:Công nghệ tác động đĩa Sau ?ó, Avast s? yêu c?u s? cho phép cu?i cùng, b?n ch?n Có(Yes) ?? l?a ch?n xóa ngay.

B??c 4

B??c 5:Công nghệ tác động đĩa Trong quá trình ti?p theo, b?n ch? c?n ch? ??i cho máy tính th?c thi thao tác xóa ph?n m?m. M?t l?u y trong quá trình g? cài ??t avast này là kh?ng ???c t?t ngu?n ?i?n c?a thi?t b?, c?n gi? có máy tính lu?n ??y pin ho?c ngu?n ?i?n n?u là máy bàn. B?t kì vi?c t?t máy do cúp ?i?n hay h?t pin có th? d?n ??n tình tr?ng l?i máy nghiêm tr?ng.

B??c 6: Sau khi th?c thi xong Avast Uninstall Process Avast s? b?t lên th?ng báo màn hình k?t thúc, ?? hoàn t?t quy trình yêu c?u b?n kh?i ??ng l?i máy tính ?? hoàn t?t quy trình.

B??c 6

G? cài ??t Avast Antivirus s?ch hoàn toàn b?ng c?ng c?

Công nghệ tác động đĩa??i lúc trong quá trình cài ??t, t?t máy và kh?i ??ng l?i có th? m?t s? t?p tin và nh?ng file l?i còn t?n ??ng trong máy. Vì v?y, ?? làm s?ch thi?t b? hoàn toàn và ?úng cách thì b?n có th? áp d?ng cách sau.

Cách g? ph?n m?m b?ng Avast Uninstall Utility
Cách g? ph?n m?m b?ng Avast Uninstall Utility

B??c 1. Có m?t c?ng c? g?i là Avast Uninstall Utility giúp xóa b? ph?n m?m có th? t?i xu?ng t? trang ch? c?a avast

B??c 2Công nghệ tác động đĩa. Kh?i ??ng Windows ? Ch? ?? an toàn(Safe Mode)

B??c 3.Công nghệ tác động đĩa M? ti?n ích g? cài ??t(uninstall utility) m?i t?i v?

B??c 4Công nghệ tác động đĩa. N?u b?n ?? cài ??t Avast trong m?t th? m?c khác v?i m?c ??nh, h?y duy?t tìm nó. (L?u y: H?y c?n th?n! N?i dung c?a b?t k? th? m?c nào b?n ch?n s? b? xóa!)

B??c 5. Nh?p vào XóA(Remove)

B??c 6. Kh?i ??ng l?i máy tính c?a b?n

V?y là ?? xong, chúng t?i hy v?ng b?n hi?u ???c cách g? ph?n m?m avast free antivirus trong 6 b??c c?a chúng t?i . M?i th?c m?c xin ?? l?i comment cho chúng t?i gi?i ?áp.

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment