Cách ??i hình n?n Desktop Background cho Windows

Cách ??i hình n?n Desktop Background – V?i nh?ng hình n?n m?c ??nh trên Windows ??i khi làm m?i ng??i nhàm chán.

Cho nên thay vì s? d?ng nh?ng hình n?n m?c ??nh ?ó, m?i ng??i có th? thay ??i chúng ?? mang l?i s? m?i m? cho c?ng vi?c.

Và các b?n kh?ng ??nh cá tính riêng c?a b?n than mình qua hình n?n Desktop Background c?a chi?c máy tính này.

Cách thay ??i thì v? cùng ??n gi?n, ch? c?n m?t vài thao tác là các b?n ?? có m?t hình n?n máy tính theo phong cách riêng c?a các b?n r?i.

H?y cùng mình h?c cách thay ??i hình n?n cho máy tính trong bài vi?t này nhé.

Công nghệ tác động đĩaV?i nh?ng phiên b?n Windows c? thì m?i ng??i ch? có th? thay th? ???c m?t hình n?n Desktop duy nh?t.

Còn ??i v?i nh?ng phiên b?n m?i h?n nh? Windows 7, ho?c Windows 8 thì m?i ng??i l?i có th? d? dàng thay ??i luan phiên các hình n?n trên Desktop.

V?i hai phiên b?n Windows này, cách thay ??i hình n?nCông nghệ tác động đĩa g?n nh? có chút gi?ng nhau, vì th? m?i ng??i ??u có th? d? dàng th?c hi?n.

1.Cách ??i hình n?n Desktop Background cho Windows 7

Công nghệ tác động đĩa?? giúp các b?n có nhi?u s? l?a ch?n h?n cho vi?c thay ??i hình n?n, thì vi?c ??u tiên m?i ng??i nên t?i thêm nh?ng b? hình n?n ??c ?áo, yêu thích c?a các b?n v? máy tính ?? có th? d? dàng l?a ch?n h?n.

Cách 1:??t m?t file ?nh làm hình n?n

B??c 1:

V?i cách này, m?i ng??i có th? d? dàng áp d?ng cho t?t c? các phiên b?n c?a Windows.

??u tiên các b?n vào m?t file ?nh b?t k?, các b?n ch?n m?t t?m hình mà các b?n mu?n ??t là hình n?n c?a máy tính.

Công nghệ tác động đĩaSau ?ó b?m chu?t ph?i vào hình mà các b?n mu?n s? d?ng ?? thay hình n?n cho Desktop r?i ch?n dòng nh? hình d??i:

B??c 2:

Sau khi th?c hi?n xong các thao tác, m?i ng??i quay l?i màn hình c?a máy tính xem hình n?n máy tính ?? ??i ?úng hình mình ch?n ch?a.

Cách 2: ??i hình n?n ? ch? ?? t? ??ng thay ??i hình n?n Desktop Background

Công nghệ tác động đĩaCác ?? hình n?n này c?ng r?t thú v? ?ó, chúng có th? chuy?n hình n?n máy tính liên t?c, m?i ng??i kh?ng c?n m?t th?i gian thay ??i nhi?u.

Cách ??i này ch? áp d?ng cho h? ?i?u hành Windows 7/ 8 và Windows 8.1, vì nh?ng h? ?i?u hành này m?i có ch?c n?ng ??i hình n?n t? ??ng.

B??c 1:

??u tiên m?i ng??i nên kích chu?t ph?i vào v? trí b?t k? trên màn hình Desktop. Sau ?ó ch?n Personalize.

??i hình n?n ? ch? ?? t? ??ng thay ??i hình n?n

B??c 2:

Ti?p theo t?i c?a s? Personalize, các b?n ch?n Desktop Background.

B??c 3:

T?i ?ay m?i ng??i ch? vi?c click vào Browser ?? ch?n các th? m?c có ch?a các file ?nh mà các b?n mu?n ??t làm hình n?n, các file ?nh ???c ch?n s? hi?n th? tr?c ti?p trên Desktop Background.

Cu?i cùng các b?n ch? c?n click Save ChangesCông nghệ tác động đĩa??? l?u l?i thay ??i.

Công nghệ tác động đĩaQuay tr? l?i màn hình Desktop ?? xem thành qu? m?i ng??i ?? th?c hi?n.

[Xem thêm]: Cách t?t tính n?ng ngu?n ch? c?ng USB khi shutdown máy tinh mainboard ASUS

2. ??i hình n?n máy tính cho Windows 10

B??c 1:

??u tiên, m?i ng??i click chu?t ph?i vào màn hình Desktop > ch?n Display settings.

B??c 2:

Ti?p theo ch?n Background trên Windows 10 > Ch?n Picture > Click BrowseCông nghệ tác động đĩa ?? ?i t?i hình ?nh các b?n c?n ?? làm hình n?n máy tính Windows 10 -> Ch?n OK ?? thi?t l?p là xong.

V?i bài vi?t trên Pakistantimes v?a h??ng d?n các b?n cách ??i hình n?n Desktop BackgroundCông nghệ tác động đĩa trên máy tính b?ng nhi?u cách th?c hi?n khác nhau.

Công nghệ tác động đĩaHy v?ng r?ng bài vi?t trên s? giúp ích cho các b?n, giúp các b?n kh?ng ??nh cá tính riêng c?a b?n than và giúp máy tính c?a các b?n tr? lên ??c ?áo và thú v?.

Công nghệ tác động đĩaChúc các b?n th?c hi?n thành c?ng.

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment