Cách ??i hình n?n Desktop Background cho Windows

Cách ??i hình n?n Desktop Background – V?i nh?ng hình n?n m?c ??nh trên Windows ??i khi làm m?i ng??i nhàm chán. Cho nên thay vì s? d?ng nh?ng hình n?n m?c ??nh ?ó, m?i ng??i có th? thay ??i chúng ?? mang l?i s? m?i m? cho c?ng vi?c. Và các b?n kh?ng ??nh cá tính riêng c?a b?n than mình qua hình n?n Desktop Background c?a chi?c máy tính này. Cách thay ??i thì v? cùng ??n gi?n, ch? c?n m?t vài thao tác là các b?n ??…

??c ti?p

Cách update BIOS cho bo m?ch ch? ASRock

Update BIOS cho bo m?ch ch? ASRock – Nh? chúng ta ?? bi?t, BIOS ? ?ay là vi?t t?t c?a c?m t? ti?ng Anh (Basic Input/Output System) có ngh?a là H? th?ng xu?t nh?p c? b?n. Và BIOS la? pha?n mê?m ?a?u tiê?n ma? ma?y ti?nh se? ch?y khi kh?i ???ng, tr???c t?t c? các thi?t b? khác trong máy tính nh? CPU, GPU và chipset bo m?ch ch?. Trong nhi?u tính hu?ng x?y ra, vi?c nang c?p BIOS là c?n thi?t, ch?ng h?n nh? giúp cho vi?c ch?y các…

??c ti?p

Instagram b? phát hi?n v?n gi? l?i hình ?nh và tin nh?n c?a ng??i dùng, khi h? ?? xóa

Công nghệ tác động đĩaInstagram tuyên b? các d? li?u ng??i dùng sau khi ?? xóa s? ???c l?u l?i trên máy ch? c?a h?ng 90 ngày tr??c khi ???c xóa hoàn toàn. Tuy nhiên khi t?i v? toàn b? d? li?u t? tài kho?n Instagram, nhà nghiên c?u Saugat Pokharel phát hi?n nh?ng hình ?nh và tin nh?n mà anh ?? xóa tr??c ?ó v?n còn t?n t?i. ?i?u này ??ng ngh?a các n?i dung mà ng??i dùng ?? xóa trên tài kho?n, nh? hình ?nh, n?i dung tin nh?n… v?n ???c l?u…

??c ti?p

Phát hi?n nhi?u Amazon Machine Images có ch?a m? ??c, các máy ch? ?i?n toán ?ám may c?a doanh nghi?p b? ?e d?a

AMIs – Amazon Machine Images là m?t d?ng ??c bi?t c?a ch??ng trình Virtual Appliance, th??ng ???c dùng ?? ?i?u hành máy ch? ?o ?i?n toán ?ám may EC2 Instance. Virtual Appliance (VA) là s? tích h?p c?a h? ?i?u hành và các ?ng d?ng thành m?t ??n v? duy nh?t, ta t?m g?i là máy ?o chuyên d?ng. Nói m?t cách d? hi?u, thì AMIs chính là h? ?i?u hành mà b?n l?a ch?n s? d?ng khi kh?i t?o máy ch? ?o Instance. ?? ti?t ki?m th?i gian c?ng…

??c ti?p

Radeon RX 5300 – bi?n th? c?t gi?m c?a RX 5500 XT, giá d??i 150 USD – S?n ph?m AMD m?i ra m?t

Công nghệ tác động đĩaRadeon RX 5300 – bi?n th? c?t gi?m c?a RX 5500 XT, giá d??i 150 USD – S?n ph?m AMD m?i ra m?t. [Xem thêm]: C?p nh?t ki?n th?c IT t?i ?ay T??ng ch?ng RX 5500 XT là phiên b?n th?p nh?t c?a dòng Radeon RX 5000 series thì AMD ?? v?a ra m?t. Thêm m?t phiên b?n còn th?p h?n c? RX 5500 XT là RX 5300 – dòng GPU h??ng ??n nhóm ng??i dùng h?ng g?i là “Casual gamer”. Giá bán c?a dòng Radeon RX 5300 s? kho?ng…

??c ti?p

H??ng d?n cách t?t tính n?ng ngu?n ch? c?ng USB khi shutdown máy tính trên mainboard ASUS

Công nghệ tác động đĩaT?t tính n?ng ngu?n ch? c?ng USB khi shutdown máy tính trên mainboard ASUS – ?ay là tính n?ng On Off Charge, ki?u t? s?c ?i?n tho?i hay thi?t b? ngo?i vi th?ng qua các k?t n?i USB trên Mainboard c?a các h?ng. S? l??c M?i h?ng có cách ??t tên khác nhau nh?ng nguyên ly ho?t ??ng khá gi?ng nhau. Tuy nhiên, tính n?ng này dù h?u ích l?i v? tình gay phi?n toái cho ng??i nhi?u dùng. B?i vì khi mà c? t?t máy thì ?èn led trên…

??c ti?p

Internet cáp quang nhanh nh?t th? gi?i có th? t?i ???c game 2 tri?u GB trong vòng 12 giay

Các nhà nghiên c?u v?a tìm ra gi?i pháp t?ng t?c ?? Internet cáp quang lên g?n 18.000 l?n so v?i m?ng th??ng m?i nhanh nh?t hi?n nay. H?y t??ng t??ng m?t b? phim, hàng nghìn cu?n sách m?t ch?a ??y m?t giay ?? t?i. ?ó là nh?ng gì các nhà nghiên c?u t?i ??i h?c College London (UCL) có th? làm nh? t?o ra m?ng Internet có t?c ?? nhanh nh?t th? gi?i. Internet cáp quang m?i ???c t?o ra này nhanh nh? th? nào?! Nhóm nghiên c?u g?m…

??c ti?p

L?i máy tính kh?ng lên màn hình, bàn phím và chu?t: Nguyên nhan và gi?i pháp kh?c ph?c

Công nghệ tác động đĩa?? bao lau các b?n ch?a g?p ph?i l?i kh?ng lên màn hình và bàn phím chu?t? Các b?n có còn nh? l?n ??u tiên g?p ph?i tr??ng h?p này kh?ng? Hay là ?ay là l?n ??u tiên các b?n g?p ph?i l?i này và ?ang ?i tìm cách kh?c ph?c. Dù có là gì ?i n?a thì trong ph?m vi bài vi?t này mình s? ch? ra cho các b?n nh?ng nguyên nhan và cách kh?c ph?c chúng m?t cách ??n gian và hi?u qu? nh?t. L?i máy tính…

??c ti?p

Microsost v?a phát hành b?n vá l?i kh?n c?p cho Windows 8.1 và Server 2012 R2

microsoft phát hành b?n vá l?i

Microsoft v?a phát hành b?n vá l?i ph?n m?m kh?n c?p cho các h? th?ng Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 ?? vá l?i hai l? h?ng chi?m quy?n qu?n tr?. Các l? h?ng Hai l? h?ng ??u n?m trong D?ch v? truy c?p t? xa RAS (Remote Access Service). L? h?ng ??u tiên, CVE-2020-1530 ???c kích ho?t khi Windows Remote Access x? ly b? nh? kh?ng ?úng cách. Hacker s? c?n có quy?n th?c thi trên h? th?ng và ch?y m?t ?ng d?ng t? t?o…

??c ti?p

Raspberry Pi là gì và ???c ?ng d?ng ra sao?

raspberry pi

Raspberry Pi là m?t máy tính r?t nh? g?n, kích th??c hai c?nh nh? b?ng kho?ng m?t cái th? ATM. Nó ch?y h? ?i?u hành Linux. Chi?c máy tính nh? này ???c phát tri?n b?i Raspberry Pi Foundation – m?t t? ch?c phi l?i nhu?n. Các b?n có th? s? d?ng Raspberry Pi nh? m?t máy vi tính b?i ng??i ta ?? tích h?p m?i th? c?n thi?t trong ?ó. B? x? lí SoC Broadcom BCM2835 c?a nó bao g?m CPU, GPU, RAM, khe c?m th? microSD, Wi-Fi, Bluetooth và…

??c ti?p