File INDD là gì m?i ng??i bi?t ch?a?

File indd là gì?

File INDD là gì? – InDesign s? d?ng các file này khi s?n xu?t báo, sách, tài li?u qu?ng cáo và nh?ng b? c?c chuyên nghi?p khác. M?t s? t?p tin InDesign Document có th? ch? s? d?ng 3 ch? cái trong ph?n m? r?ng file, là .IND, nh?ng chúng v?n ? cùng m?t ??nh d?ng. Cùng Pakistantimes tìm hi?u nhé! 1.File INDD là gì? File có ph?n m? r?ng INDD là file InDesign Document, ???c t?o và s? d?ng ph? bi?n nh?t trong Adobe InDesign. File l?u tr? n?i…

??c ti?p

6 cách s?a l?i System Service Exception trên Windows 10 8 7

H?m nay, qua bài vi?t này t?i xin chia s? 6 cách s?a l?i System Service Exception trên Windows, l?i gay ra hi?n t??ng màn hình xanh. M?c dù kh?ng ph? bi?n nh?ng l?i màn hình xanh ch?t chóc (BSOD) v?n x?y ra trong Windows 10, kh?ng gi?ng v?n b?n tr?ng n?n màu xanh lam mà các phiên b?n Windows c? h?n hi?n th? khi h? th?ng g?p s? c? thì (BSOD) l?i màn hình xanh c?a Windows 10 ??n gi?n và d? kh?c ph?c s? c? h?n. M?t l?i…

??c ti?p

Download t?i mi?n phí ph?n m?m iSumsoft Excel Password Remover

t?i ph?n m?m mi?n phí

Công nghệ tác động đĩaTrong bài này mình s? chia s? ???ng link t?i ph?n m?m iSumsoft Excel Password Remover free mi?n phí, ph?n m?m xóa m?t kh?u file Excel trong nháy m?t. 1.S? l??c ph?n m?m iSumsoft Excel Password Remover iSumsoft Excel Password Remover là ph?n m?m g? b? m?t kh?u file Excel c?c nhanh chóng, ph?n m?m có dung l??ng c?c k? nh? và giao di?n than thi?n r?t d? s? d?ng. N?u dùng Microsoft Excel lau n?m ch?c h?n m?i ng??i ?? t?ng ??t m?t kh?u mà quên m?t, ho?c t?i…

??c ti?p

7+ cách s?a chu?t máy tính t?i nhà ??n gi?n

cách s?a chu?t máy tính

Công nghệ tác động đĩaCách s?a chu?t máy tính – Trong quá trình s? d?ng chu?t máy tính m?i ng??i có th? g?p ph?i r?t nhi?u l?i khác nhau, t? nh? t?i n?ng. Tuy nhiên, dù là l?i n?ng hay nh? ?i ch?ng n?a ??u s? gay tr? ng?i t?i quá trình tr?i nghi?m c?a m?i ng??i. Vì v?y, trong bài vi?t này chúng t?i s? gi?i thi?u các cách s?a chu?t máy tính ??n gi?n ?? m?i ng??i có th? t? kh?c ph?c. 7+ cách s?a chu?t máy tính 1. S?a chu?t máy…

??c ti?p

H?ng Foxit v?a vá l? h?ng b?o m?t trên ph?n m?m PDF Reader

ph?n m?m Foxit Reader

Foxit Reader là ph?n m?m ??c file PDF ?a ng?n ng? c?a c?ng ty ph?n m?m Foxit Software. Foxit Reader ???c ?a chu?ng vì th?i gian kh?i ??ng nhanh chóng và kích th??c nh? g?n. ?ng d?ng này ch?y ???c trong nhi?u n?n t?ng h? ?i?u hành khác nhau, trong ?ó có h? ?i?u hành Microsoft Windows. Cùng Pakistantimes tìm hi?u nhé! C?ng ty Foxit Software v?a phát hành b?n vá l?i Foxit vá l? h?ng ph?n m?m ??c PDF Reader Nhà phát tri?n ph?n m?m PDF Foxit này v?a…

??c ti?p

Top 5 ph?n m?m ki?m tra nhi?t ?? CPU mi?n phí

Công nghệ tác động đĩaKi?m tra nhi?t ?? CPU nh? th? nào? N?u các b?n kh?ng bi?t làm sao ?? có th? làm ???c vi?c này, yên tam Pakistantimes xin gi?i thi?u ??n các b?n m?t s? ph?n m?m ki?m tra nhi?t ?? CPU cho máy tính t?t nh?t trong bài vi?t này. Trong quá trình máy tính ho?t ??ng thì nhi?t ?? c?a CPU s? t?ng cao. ?i?u này có ?nh h??ng l?n tu?i tu?i th? c?ng nh? hi?u su?t làm vi?c c?a chi?c máy tính, laptop. B?i vì v?y, chúng ta nên…

??c ti?p

Microsoft phát hành b?n c?p nh?t vá 129 l? h?ng b?o m?t

Microsoft phát hành b?n c?p nh?t vá 129 l? h?ng b?o m?t– Microsoft v?a phát hành m?t lo?t b?n c?p nh?t b?o m?t m?i ?? kh?c ph?c t?ng c?ng 129 l? h?ng b?o m?t?m?i ???c phát hi?n, ?nh h??ng ??n các phiên b?n khác nhau c?a h? ?i?u hành Windows và các ph?n m?m liên quan. 1/T?ng quan Trong s? 129 l?i này, 23 l?i ???c li?t kê ? m?c ?? nghiêm tr?ng, 105 l?i quan tr?ng và m?t ? m?c ?? nghiêm tr?ng v?a ph?i. Các s?n ph?m c?a…

??c ti?p

Microsoft Flight Simulator xu?t hi?n Godzilla

Microsoft Flight Simulator xu?t hi?n Godzilla – Th? gi?i bao lao ???c tái hi?n g?n nh? 100% toàn b? b? m?t trái ??t ngoài ??i th?c, Microsoft Flight Simulator th?c s? ?? t?o ???c ?n t??ng v?i r?t nhi?u game th? th? gi?i. K? c? khi h? kh?ng ph?i là fan c?a dòng game m? ph?ng lái máy bay. Và v?i m?t th? gi?i r?ng l?n nh? v?y, có r?t nhi?u ?i?u mà các game th? có th? khám phá. Ngay c? tòa nhà h?n 200 t?ng do l?i ?ánh…

??c ti?p

? c?ng SSD Samsung 980 Pro PCIe 4.0 m?i có t?c ?? ??c lên ??n 7000 MB/s

Công nghệ tác động đĩa? c?ng SSD Samsung 980 Pro PCIe 4.0 – Nh? chúng ta ?? bi?t, Samsung là m?t trong nh?ng h?ng s?n xu?t ? SSD hàng ??u trên th? gi?i nh?ng so v?i m?t s? tên tu?i khác thì h?ng có ph?n ?i sau h?n ? ? PCle 4.0. Th?ng tin s? l??c T?i tri?n l?m th??ng m?i CES 2020, Samsung ?? gi?i thi?u ? ??a PCle Gen 4 ??u tiên c?a mình ?ó là ? c?ng SSD 980 Pro (hi?n t?i s?n ph?m v?n ch?a b?t ??u s?n xu?t ??i…

??c ti?p

T?i Office 2013 mi?n phí – H??ng d?n cài ??t ??n gi?n

Công nghệ tác động đĩaT?i download office 2013 – Office 2013 là b? c?ng c? v?n phòng t?p h?p nhi?u ?ng d?ng nh? so?n th?o v?n b?n, b?ng tính, t?o bài thuy?t trình, qu?n ly email…. 1.Office 2013 là gì? Office 2013 là b? c?ng c? v?n phòng t?p h?p nhi?u ?ng d?ng nh? so?n th?o v?n b?n, b?ng tính, t?o bài thuy?t trình, qu?n ly email…. T?t c? nh?ng tính n?ng này ??u ???c t?i ?u phù h?p ?? phù h?p cho c? nh?ng thao tác c?m ?ng. Office 2013 c?ng h? tr?…

??c ti?p