Phát hi?n nhi?u Amazon Machine Images có ch?a m? ??c, các máy ch? ?i?n toán ?ám may c?a doanh nghi?p b? ?e d?a

AMIs – Amazon Machine Images là m?t d?ng ??c bi?t c?a ch??ng trình Virtual ApplianceCông nghệ tác động đĩa, th??ng ???c dùng ?? ?i?u hành máy ch? ?o ?i?n toán ?ám may EC2 Instance.

Virtual Appliance (VA) là s? tích h?p c?a h? ?i?u hành và các ?ng d?ng thành m?t ??n v? duy nh?t, ta t?m g?i là máy ?o chuyên d?ng.

Nói m?t cách d? hi?u, thì AMIs chính là h? ?i?u hành mà b?n l?a ch?n s? d?ng khi kh?i t?o máy ch? ?o Instance.

?? ti?t ki?m th?i gian c?ng nh? ngu?n l?c, nhi?u t?p ?oàn, doanh nghi?p và t? ch?c ?? s? d?ng nh?ng b?n AMIs ???c ?óng góp, chia s? b?i c?ng ??ng.

Công nghệ tác động đĩaTuy nhiên, ph??ng pháp này ti?m ?n r?t nhi?u r?i ro b?i vì g?n ?ay các nhà nghiên c?u b?o m?t phát hi?n ra r?ng, nhi?u b?n AMIs ?óng góp b?i c?ng ??ng này l?i có ch?a nhi?u m? ??c.

Phát hi?n ra m? ??c trong các b?n AMIs ?óng góp b?i c?ng ??ng

Trong nghiên c?u g?n ?ay, h?ng b?o m?t Mitiga phát hi?n ra r?ng máy ch? EC2 trong m?i tr??ng Amazon Web Services (AWS)Công nghệ tác động đĩa c?a m?t t? ch?c tài chính ?ang ch?y nh?ng ch??ng trình ph?n m?m trái phép.

Công nghệ tác động đĩaH? nh?n th?y m?t c?ng c? khai thác ti?n m? hóa ?ang ho?t ??ng trong h? th?ng và nó ???c cài ??t qua b?n AMIs ???c cung c?p b?i c?ng ??ng.

Các b?n AMIs ???c các nhà cung c?p uy tín c?ng nh? c?ng ??ng ?óng góp qua AWS Marketplace. Trong tr??ng h?p trên, các nhà nghiên c?u phát hi?n ra b?n AMIs ch?a m? ??c ???c thi?t k? dành cho Windows Server 2008 và nó t?i t? m?t nhà cung c?p ?n danh.

[Xem thêm]: Microsoft phát hành b?n vá l?i Windows 8.1 và 2012 R2

Migita cho bi?t t? ch?c tài chính trên ?? g?p may khi mà tin t?c ch? cài vào ch??ng trình khai thác ti?n ?o. V?i ki?u t?n c?ng này, theo Migita, có th? gay ra nh?ng thi?t h?i nghiêm tr?ng h?n nhi?u th?ng qua vi?c ki?m soát toàn b? c? s? h? t?ng EC2, cài ??t ransomware

D?a trên nghiên c?u c?a mình, Migita khuy?n cáo các khách hàng s? d?ng AWS hi?n nay, nên ch?y các b?n AMIs b?ng máy ?o trong sandboxCông nghệ tác động đĩa và ki?m tra b?o m?t tr??c khi tri?n khai trên các h? th?ng quan tr?ng c?a doanh nghi?p.

Công nghệ tác động đĩaBên c?nh ?ó, h?ng b?o m?t Migita c?ng khuyên m?i ng??i nên dùng AMIs t? các nhà cung c?p ?áng tin c?y ho?c mua AMIs ?? ???c ch?ng nh?n ?? ??m b?o an toàn.

“?úng là dùng các b?n AMIs mi?n phí ???c ?óng góp b?i c?ng ??ng s? giúp b?n ti?t ki?m ???c m?t chút. Nh?ng ??i l?i, b?n s? ph?i ??i m?t v?i nh?ng r?i ro, nh?ng s? c? kh?ng th? l??ng tr??c ???c”Công nghệ tác động đĩa, theo h?ng Migita k?t lu?n.

H?y ghé th?m?pakistantimes.netCông nghệ tác động đĩa??? c?p nh?t tình hình c?ng ngh? th?ng tin nhé!

Ngu?n:Công nghệ tác động đĩa quantrimang

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment