7+ cách s?a chu?t máy tính t?i nhà ??n gi?n

Cách s?a chu?t máy tính – Trong quá trình s? d?ng chu?t máy tính m?i ng??i có th? g?p ph?i r?t nhi?u l?i khác nhau, t? nh? t?i n?ng.

Công nghệ tác động đĩaTuy nhiên, dù là l?i n?ng hay nh? ?i ch?ng n?a ??u s? gay tr? ng?i t?i quá trình tr?i nghi?m c?a m?i ng??i.

Công nghệ tác động đĩaVì v?y, trong bài vi?t này chúng t?i s? gi?i thi?u các cách s?a chu?t máy tính ??n gi?n ?? m?i ng??i có th? t? kh?c ph?c.

cách s?a chu?t máy tính

7+ cách s?a chu?t máy tính

1. S?a chu?t máy tính nh?p quá nh?y

L?i này th??ng kh?ng hay x?y ra nh?ng kh?ng ph?i là s? kh?ng g?p ph?i. ?? s?a chu?t trong tr??ng h?p b? ?úp nh? m?i ng??i có th?:

Cách 1: Cài l?i driver cho chu?t

Công nghệ tác động đĩaM?i ng??i có th? th? cài l?i driver cho chu?t.

Công nghệ tác động đĩa??u tiên m?i ng??i m? Device Manager r?i ch?n m?c Mice and other pointing devices.

Công nghệ tác động đĩaTi?p sau ?ó nh?n chu?t ph?i vào bi?u t??ng chu?t r?i ch?n Uninstall device.

Công nghệ tác động đĩaCu?i cùng kh?i ??ng l?i máy tinh là ???c.

Cách 2: Ki?m tra thi?t l?p chu?t

Công nghệ tác động đĩaM?i ng??i th?c hi?n ki?m tra thi?t l?p chu?t b?ng cách ch?n tab View trong giao di?n File Explorer r?i nh?n Options ?? xem chu?t có ?ang b?t ch? ?? Single – click (t?c m? file b?ng 1 l?n nh?p chu?t) kh?ng.

N?u ?ang ? ch? ?? này thì m?i ng??i có th? g?p ph?i l?i click ?úp chu?t.

Ti?p theo, m?i ng??i vào ph?n Click items as following ?? ki?m tra thi?t l?p chu?t. N?u thi?t l?p ?ang là Single – click to open an item thì chuy?n v? Double – click to open an item (single – click to select) -> OK.

Cách 3: V? sinh cho chu?t máy tính

N?u lo?i chu?t m?i ng??i ?ang s? d?ng là chu?t Logitech ho?c Genius thì có th? chu?t b? l?i ?úp nh? là b?i b?i quá nhi?u.

Cách s?a chu?t máy tính trong tr??ng h?p này r?t ??n gi?n, ch? c?n v? sinh s?ch b?i ? nút b?m chu?t là ???c.

2. S?a chu?t máy tính b? ph?n c?ng

N?u m?i ng??i ch?m nh? chu?t ?? th?y click ?úp r?i thì ch?ng t? chu?t c?a m?i ng??i ?ang b? h?ng n?ng.

Tr??ng h?p này n?u m?i ng??i kh?ng ph?i dan k? thu?t thì nên mang chu?t ra ti?m ?? ???c h? tr?.

Công nghệ tác động đĩaCòn n?u mu?n mày mò s?a chu?t máy tính thì m?i ng??i có th? làm theo các b??c:

– B??c 1: N?u m?i ng??i dùng chu?t kh?ng day thì ??u tiên ta tháo pin ra. Ti?p theo là tháo ?c vít

Công nghệ tác động đĩa– B??c 2: Tháo n?p d??i c?a chu?t ra

– B??c 3: Xác ??nh l?i c?a thi?t b?.

Bên trong chu?t máy tính có m?t thanh nh?a màu tr?ng. Thanh nh?a này có vai trò r?t quan tr?ng. M?i ng??i x? ly xong chu?t thì ph?i c? ??nh l?i thanh tr?ng này

Công nghệ tác động đĩa– B??c 4: M?i ng??i s? d?ng tua vít ??u d?p nh? nhàng và t? t? n?y h?p màu ?en lên

– B??c 5: Bên trong h?p ?en này có m?t mi?ng kim lo?i.

Công nghệ tác động đĩaMi?ng kim lo?i này có thêm m?t mi?ng kim lo?i nh? khác b?ng ??ng, hình vòng cung ch?u trách nhi?m click chu?t.

Khi m?i ng??i th?c hi?n click ?úp chu?t thì thanh kim lo?i b?ng ??ng này s? có ?? cong l?n.

N?u mu?n s?a chu?t máy tính b? ?úp n?ng thì c?n ?i?u ch?nh gi?m ?? cong c?a nó

– B??c 6: L?p l?i thanh kim lo?i vào chu?t b?ng cách g?n thanh cong vào móc nh? c?a h?p ?en r?i dùng tua vít d?t ??y thanh cong vào v? trí

– B??c 7: L?y nhíp ?? g?n l?i nút ?n màu tr?ng vào chu?t. Sau ?ó l?t ng??c l?i than chu?t và ?óng n?p h?p ?en l?i.

M?i ng??i th? l?i xem chu?t ?? ho?t ??ng t?t ch?a. N?u chu?t ?? ho?t ??ng t?t thì m?i ng??i l?p ?c vít l?i nh? c?

3. S?a l?i ?? chu?t, b? lag khi dùng

Công nghệ tác động đĩa?ay là l?i mà khi s? d?ng chu?t m?i ng??i có th? g?p ph?i khá th??ng xuyên.

?? s?a chu?t máy tính b? ??, gi?t m?i ng??i có th? th?c hi?n theo các ph??ng pháp:

Cách 1: Ki?m tra l?i m?t quang c?a chu?t

Công nghệ tác động đĩaPh?n l?n ng??i dùng máy tính hi?n nay ??u ch?n lo?i chu?t quang kh?ng day.

Do ?ó, khi s? d?ng, n?u m?t quang c?a chu?t b? che, ch?n thì có th? khi?n cho chu?t b? ??, nh?y, lo?n.

Vì th?, n?u m?i ng??i th?y chu?t xu?t hi?n hi?n t??ng l? thì h?y l?t ng?a chu?t ra ?? ki?m tra xem trên b? m?t chu?t có v?t gì làm c?n m?t quang kh?ng.

N?u có thì ch? vi?c làm s?ch ch? m?t quang.

Xem thêm: Top 5 ph?n m?m ki?m tra nhi?t ?? CPU mi?n phí

Cách 2: Th? k?t n?i chu?t sang c?ng k?t n?i khác

Công nghệ tác động đĩaN?u s? d?ng chu?t th?y chu?t kh?ng ho?t ??ng, ??, m?i ng??i có th? rút c?ng c?m chu?t ra và c?m l?i sang c?ng USB hay PS2 kh?c b?i có th? c?ng USB ho?c PS2 hi?n t?i c?a máy tính ?ang có v?n ??.

Cách 3: Tay c?m chu?t có ch?t ?m

Công nghệ tác động đĩaChu?t b? ??, gi?t, lag nh?y lo?n c?ng có th? là do m?i ng??i v?a r?a tay xong ?? s? d?ng chu?t ngay.

N??c dính trên tay có th? khi?n chu?t b? ?m, làm chúng ho?t ??ng b?t th??ng. Do ?ó, tr??c khi s? d?ng chu?t m?i ng??i nên ??m b?o tay ???c kh? ráo.

Cách 4: Kh?i ??ng restart l?i máy tính

Kh?i ??ng l?i máy tính c?ng là m?t cách ?? s?a l?i chu?t máy tính b?i có th? Windows s? d?ng trong lau dài thì s? g?p ph?i tr?c tr?c khi?n bàn phím, chu?t b? ??.

Công nghệ tác động đĩaHy v?ng r?ng v?i nh?ng chia s? c?a chúng t?i m?i ng??i có th? t? mình kh?c ph?c các l?i mà chu?t máy tính ?ang g?p ph?i ?? có th? có nh?ng tr?i nghi?m t?t nh?t.

Trong tr??ng h?p chu?t b? l?i quá n?ng ho?c m?i ng??i ?? áp d?ng nh?ng cách trên nh?ng kh?ng hi?u qu? thì nên th?t s? thay con chu?t khác ?i v?y.

Pakistantimes chúc các b?n thành c?ng!

Bài vi?t liên quan

Leave a Comment