Top 5 ph?n m?m ki?m tra nhi?t ?? CPU mi?n phí

Ki?m tra nhi?t ?? CPU nh? th? nào? N?u các b?n kh?ng bi?t làm sao ?? có th? làm ???c vi?c này, yên tam Pakistantimes xin gi?i thi?u ??n các b?n m?t s? ph?n m?m ki?m tra nhi?t ?? CPU cho máy tính t?t nh?t trong bài vi?t này. Trong quá trình máy tính ho?t ??ng thì nhi?t ?? c?a CPU s? t?ng cao. ?i?u này có ?nh h??ng l?n tu?i tu?i th? c?ng nh? hi?u su?t làm vi?c c?a chi?c máy tính, laptop. B?i vì v?y, chúng ta nên…

??c ti?p

Microsoft phát hành b?n c?p nh?t vá 129 l? h?ng b?o m?t

Microsoft phát hành b?n c?p nh?t vá 129 l? h?ng b?o m?t– Microsoft v?a phát hành m?t lo?t b?n c?p nh?t b?o m?t m?i ?? kh?c ph?c t?ng c?ng 129 l? h?ng b?o m?t?m?i ???c phát hi?n, ?nh h??ng ??n các phiên b?n khác nhau c?a h? ?i?u hành Windows và các ph?n m?m liên quan. 1/T?ng quan Trong s? 129 l?i này, 23 l?i ???c li?t kê ? m?c ?? nghiêm tr?ng, 105 l?i quan tr?ng và m?t ? m?c ?? nghiêm tr?ng v?a ph?i. Các s?n ph?m c?a…

??c ti?p