Top 5 ph?n m?m ki?m tra nhi?t ?? CPU mi?n phí

Ki?m tra nhi?t ?? CPU nh? th? nào? N?u các b?n kh?ng bi?t làm sao ?? có th? làm ???c vi?c này, yên tam Pakistantimes xin gi?i thi?u ??n các b?n m?t s? ph?n m?m ki?m tra nhi?t ?? CPU cho máy tính t?t nh?t trong bài vi?t này. Trong quá trình máy tính ho?t ??ng thì nhi?t ?? c?a CPU s? t?ng cao. ?i?u này có ?nh h??ng l?n tu?i tu?i th? c?ng nh? hi?u su?t làm vi?c c?a chi?c máy tính, laptop. B?i vì v?y, chúng ta nên…

??c ti?p

Microsoft phát hành b?n c?p nh?t vá 129 l? h?ng b?o m?t

Công nghệ tác động đĩaMicrosoft phát hành b?n c?p nh?t vá 129 l? h?ng b?o m?t– Microsoft v?a phát hành m?t lo?t b?n c?p nh?t b?o m?t m?i ?? kh?c ph?c t?ng c?ng 129 l? h?ng b?o m?t?m?i ???c phát hi?n, ?nh h??ng ??n các phiên b?n khác nhau c?a h? ?i?u hành Windows và các ph?n m?m liên quan. 1/T?ng quan Trong s? 129 l?i này, 23 l?i ???c li?t kê ? m?c ?? nghiêm tr?ng, 105 l?i quan tr?ng và m?t ? m?c ?? nghiêm tr?ng v?a ph?i. Các s?n ph?m c?a…

??c ti?p

Microsoft Flight Simulator xu?t hi?n Godzilla

Công nghệ tác động đĩaMicrosoft Flight Simulator xu?t hi?n Godzilla – Th? gi?i bao lao ???c tái hi?n g?n nh? 100% toàn b? b? m?t trái ??t ngoài ??i th?c, Microsoft Flight Simulator th?c s? ?? t?o ???c ?n t??ng v?i r?t nhi?u game th? th? gi?i. K? c? khi h? kh?ng ph?i là fan c?a dòng game m? ph?ng lái máy bay. Và v?i m?t th? gi?i r?ng l?n nh? v?y, có r?t nhi?u ?i?u mà các game th? có th? khám phá. Ngay c? tòa nhà h?n 200 t?ng do l?i ?ánh…

??c ti?p

? c?ng SSD Samsung 980 Pro PCIe 4.0 m?i có t?c ?? ??c lên ??n 7000 MB/s

? c?ng SSD Samsung 980 Pro PCIe 4.0 – Nh? chúng ta ?? bi?t, Samsung là m?t trong nh?ng h?ng s?n xu?t ? SSD hàng ??u trên th? gi?i nh?ng so v?i m?t s? tên tu?i khác thì h?ng có ph?n ?i sau h?n ? ? PCle 4.0. Th?ng tin s? l??c T?i tri?n l?m th??ng m?i CES 2020, Samsung ?? gi?i thi?u ? ??a PCle Gen 4 ??u tiên c?a mình ?ó là ? c?ng SSD 980 Pro (hi?n t?i s?n ph?m v?n ch?a b?t ??u s?n xu?t ??i…

??c ti?p

T?i Office 2013 mi?n phí – H??ng d?n cài ??t ??n gi?n

Công nghệ tác động đĩaT?i download office 2013 – Office 2013 là b? c?ng c? v?n phòng t?p h?p nhi?u ?ng d?ng nh? so?n th?o v?n b?n, b?ng tính, t?o bài thuy?t trình, qu?n ly email…. 1.Office 2013 là gì? Office 2013 là b? c?ng c? v?n phòng t?p h?p nhi?u ?ng d?ng nh? so?n th?o v?n b?n, b?ng tính, t?o bài thuy?t trình, qu?n ly email…. T?t c? nh?ng tính n?ng này ??u ???c t?i ?u phù h?p ?? phù h?p cho c? nh?ng thao tác c?m ?ng. Office 2013 c?ng h? tr?…

??c ti?p

Cách ??i hình n?n Desktop Background cho Windows

Cách ??i hình n?n Desktop Background – V?i nh?ng hình n?n m?c ??nh trên Windows ??i khi làm m?i ng??i nhàm chán. Cho nên thay vì s? d?ng nh?ng hình n?n m?c ??nh ?ó, m?i ng??i có th? thay ??i chúng ?? mang l?i s? m?i m? cho c?ng vi?c. Và các b?n kh?ng ??nh cá tính riêng c?a b?n than mình qua hình n?n Desktop Background c?a chi?c máy tính này. Cách thay ??i thì v? cùng ??n gi?n, ch? c?n m?t vài thao tác là các b?n ??…

??c ti?p

Cách update BIOS cho bo m?ch ch? ASRock

Công nghệ tác động đĩaUpdate BIOS cho bo m?ch ch? ASRock – Nh? chúng ta ?? bi?t, BIOS ? ?ay là vi?t t?t c?a c?m t? ti?ng Anh (Basic Input/Output System) có ngh?a là H? th?ng xu?t nh?p c? b?n. Và BIOS la? pha?n mê?m ?a?u tiê?n ma? ma?y ti?nh se? ch?y khi kh?i ???ng, tr???c t?t c? các thi?t b? khác trong máy tính nh? CPU, GPU và chipset bo m?ch ch?. Trong nhi?u tính hu?ng x?y ra, vi?c nang c?p BIOS là c?n thi?t, ch?ng h?n nh? giúp cho vi?c ch?y các…

??c ti?p

Instagram b? phát hi?n v?n gi? l?i hình ?nh và tin nh?n c?a ng??i dùng, khi h? ?? xóa

Công nghệ tác động đĩaInstagram tuyên b? các d? li?u ng??i dùng sau khi ?? xóa s? ???c l?u l?i trên máy ch? c?a h?ng 90 ngày tr??c khi ???c xóa hoàn toàn. Tuy nhiên khi t?i v? toàn b? d? li?u t? tài kho?n Instagram, nhà nghiên c?u Saugat Pokharel phát hi?n nh?ng hình ?nh và tin nh?n mà anh ?? xóa tr??c ?ó v?n còn t?n t?i. ?i?u này ??ng ngh?a các n?i dung mà ng??i dùng ?? xóa trên tài kho?n, nh? hình ?nh, n?i dung tin nh?n… v?n ???c l?u…

??c ti?p

Phát hi?n nhi?u Amazon Machine Images có ch?a m? ??c, các máy ch? ?i?n toán ?ám may c?a doanh nghi?p b? ?e d?a

AMIs – Amazon Machine Images là m?t d?ng ??c bi?t c?a ch??ng trình Virtual Appliance, th??ng ???c dùng ?? ?i?u hành máy ch? ?o ?i?n toán ?ám may EC2 Instance. Virtual Appliance (VA) là s? tích h?p c?a h? ?i?u hành và các ?ng d?ng thành m?t ??n v? duy nh?t, ta t?m g?i là máy ?o chuyên d?ng. Nói m?t cách d? hi?u, thì AMIs chính là h? ?i?u hành mà b?n l?a ch?n s? d?ng khi kh?i t?o máy ch? ?o Instance. ?? ti?t ki?m th?i gian c?ng…

??c ti?p